loading
close
Dolar: 4,73 TL
Euro: 5,53 TL
Sterlin: 6,32 TL
SON DAKİKALAR

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Kararı ve İtiraz Başvurusu Belgeleri

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Kararı ve İtiraz Başvurusu Belgeleri
Tarih: 14.03.2012 - 21:01
Kategori: Siyaset

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Kararı ve İtiraz Başvurusu Belgeleri

Görevden Alınan CHP Kadıköy ilçesi yönetimi adına Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi ve Kadıköy ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz dilekçeleri yayınlıyoruz…

Bu başvurular üzerine, Kadıköy ilçe seçim kurulu CHP Kadıköy ilçe kongre kararını iptal etmişti…

Karar dilekçe örneği tam metni;

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA KADIKÖY

KONU   : 11.03.2012 günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy

İlçe Kongresinin ve delege Listesinin iptali talebidir.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy  İlçe Yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın  18.11.2011 ile görevden alınarak, aynı tarihte Necati Ekşi başkanlığında yeni yönetim kurulu görevlendirilmiştir.

Siyasi Partiler Yasa’sının 20/9 ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 44/c maddelerine göre atanan geçici yönetim  “….30 günlük süre içinde yeni delege listesi belirlenmişse yeni delegelerle, belirlenmemişse eski delege listesi ile 30 gün içinde yeni yönetimi oluşturmak üzere kongreyi toplamak zorundadır…”

Siyasi Partiler Yasası ile belirlenen ve kesinlik taşıyan sürelerin aşılması mümkün olmayıp kongrelerin yasal süreler içinde yapılması zorunludur. ( Ek-1 Anayasa Mahkemesi ‘nin 1992/3 sayılı kararı)

Yeni atanan geçici İlçe Yönetim Kurulu’nın görev süresi ve bu süre içindeki yetkisi Siyasi Partiler Kanunu 19-20/9 ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 44. maddesinde belirlenmiştir. 30 günlük süre içerisinde kongreyi toplamayan geçici yönetim kurulu HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR.  18.11.2011 tarihinde atanan Cumhuriyet Halk Partisi geçici yönetim kurulu 30 günlük sürede yeni delege listesi belirlememiş ve kongrede yapmamıştır. Bu nedenle Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ilgili maddeleri gereğince Kadıköy ilçe Yönetimine kayyum atanması için Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin 2011/580 Esas sayısı ile dava açılmış ancak yetkisizlik kararı ile Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiş olup halen derdesttir.

Geçici Yönetim Kurulu, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesince verilecek kararı uygulanamaz hale getirmek için yetkisi olmadığı halde Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yeni delege listesi sunarak 11.03.2012 tarihinde Kadıköy İlçe Kongresini yapmak için müracaat etmiştir.

Delege listesi 28.01.2012 tarihinde askıya çıkartılmıştır. Yukarıda yasal mevzuatla izaha çalıştığımız üzere geçici ilçe yönetim kurulunun atandığı 18.11.2011 tarihinden 30 gün geçtikten sonra yeni delege listesi belirleme ve 11.03.2012 tarihi için kongre müracaatı yapma yetkisi yoktur. Benzer durumlar için İlçe Seçim Kurullarının vermiş olduğu Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan kararlar ektedir. ( ek-2)

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe geçici Yönetim Kurulu tarafından Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunulan delege listesinin iptaline, 11.03.2012 günü yapılması kararlaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Kongre sürecinin durdurulmasına, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nce ya da Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğince belirlenecek olan kayyum heyeti tarafından yasal süre içinde kongre sürecinin başlatılmasına karar verilmesini saygıyla arz ederim.06.03.2012

MESUT KÖSEDAĞI

Bozkır Sok. Park Apt. N:5 D.99 Kadıköy –İSTANBUL

 

KADIKÖY   (   )  SULH  HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI        : Mesut KÖSEDAĞI  (TC NO  45898383828)                                 

                  Bozkır sk. Park Apt. N:5/99  Kadıköy-İST.

DAVALILAR     : 1-Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı

                        Kırtasiyeci sk. Ankara İşhanı N:25-27/2 Kadıköy-İST.

         2-Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı

Okçu Musa Cd. Bank Han N:11 K:4 Şişhane-İST.

                       3-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı

Anadolu Bulvarı Söğütözü Çankaya /ANKARA

KONU            : Boş hale gelen CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı ve Yönetim

                        Kuruluna Mahkemenizce 3 Kişilik Kayyum atanması, İlçe

                       Kongresinin Kayyumlarca yaptırılması, bu konuda öncelikle

                      İHTİYATİ TEDBİR kararı verilmesi ve çekişmenin giderilmesi istemidir.     

AÇIKLAMALAR:

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Kongresince 17.01.2010 tarihinde yapılan seçimle göreve başlayan İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu, İstanbul İl Başkanlığı’nın 18.11.2011 gün ve 17/496 sayılı kararı ile görevden alınmış olup aynı tarihte Necati Ekşi Başkanlığında ki geçici İlçe Yönetim Kurulu atanmıştır.  ( EK-1 görevden alınma ve atanma yazısı )

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 19. maddesinin emredici hükmüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 44 maddesine göre, görevden alınanların yerine atanan, İlçe geçici Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde seçimleri yapmak üzere Olağanüstü İlçe Kongresini toplamak zorundadır. Bu süre hiçbir suretle uzatılamaz, yeni bir görevlendirme de yapılamaz. Bu geçici Yönetim Kurulunun görev ve süresi açıkça kanunla belirlenmiştir.

30 gün içerisinde İlçe Olağanüstü Kongresi toplanıp yeni yöneticileri seçmediği takdirde, O İLÇE YÖNETİMİ HUKUKEN BOŞTUR. Sulh Hukuk Hakimliğince görevlendirilecek, Kayyumlarca boş olan İlçe Yönetimi doldurulmalı ve İlçe Olağanüstü Kongresi Kayyumlar tarafından toplanıp yeni yöneticiler seçilmelidir.

Bu sürenin yeni ve farklı isimlerde kurullar atanıp yenilenmesi ve uzatılmasının hiçbir neden ve biçimde mümkün olmadığı Yasama, Yürütme ve Yargıyı bağlayan Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile hüküm altına alınmıştır. ( EK-2 Anayasa Mahkemesinin 1992/3 sayılı kararı )

Aynı konuda, 30 gün içinde kongre yapılıp yeni yöneticiler seçilmemiş ise kurulun BOŞ olduğu ve Mahkemece KAYYUM atanması gerektiğine dair (Yargıtayca da onama kararı verilmiş) yeni tarihli ve istikrarlı emsal Mahkeme Kararlarını ekte sunuyoruz. ( EK-3)

Yine bu konuda, Yüksek Seçim Kurulu’nun pek çok kararı mevcuttur. ( Ek-4)

18.11.2011 tarihinde görevden alınan yönetim kurulu yerine aynı tarihte atanan geçici yönetim kurulu’nun görevi 18.12.2011 tarihinde sona ermiştir. Atanan geçici yönetim kurulu 30 gün içerisinde, Olağanüstü ilçe Kongresini toplayarak yeni yöneticileri seçmediği içinde KADIKÖY İLÇE YÖNETİM KURULU HUKUKEN YOKTUR.

Dava konusu Organın bulunduğu yer Mahkemeleri bu konuda yetkili ve görevlidir. Dava konusu Organ Kadıköy İlçe Yönetimidir. Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne göre İlçe Başkanlığı, İLÇE ÇEVRESİNDE PARTİNİN TEMSİLCİSİDİR. Davamız, dava konusu Organ olan Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu yer Mahkemesinde açılmış olup Mahkemeniz yetkilidir. Bu nedenle davayı uzatmak için yapılan yetki itirazları sunmuş olduğumuz emsal kararlarda Yargıtayca incelenmiş ve yerinde görülmemiş talebimize uygun olan Yerel Mahkeme Kararları ise ONANMIŞTIR.

18.11.2011 tarihinde atanan ve gerek Siyasi Partiler Kanunu gerekse Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü gereği görev süresi dolmuş ve hiçbir yetkisi kalmamış olan İlçe geçici Yönetim Kurulu tarafından 11.03.2012 tarihinde ilçe kongresi yapılacaktır. İlçe Kongresinin yetkisiz kişiler tarafından yapılması ileride telafisi güç sonuçları doğuracağından ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilerek 11.03.2012 tarihinde yapılacak olan İlçe Kongresinin durdurulmasını talep etmekteyiz.

Yukarıda açıkladığımız ve ekte sunduğumuz Mahkeme Kararları ve belgeler ışığı altında Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı 18.12.2011 tarihinden bu yana boştur. Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gereği bu organ boşluğunun Sayın Mahkemece verilecek karar ile ve öncelikle ihtiyati tedbir ile doldurulması talep ederiz.

Mahkemece atanacak Kayyum Heyetinin, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Örgütünü yönetebilecek bilgi donanımına sahip ve kendi içinde deneyimli Parti üyelerinden oluşması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu konuda yeterli emek ve mesai verebilecek parti üyelerimizin isimlerini dilekçemiz ekinde sunuyoruz. Mahkemenizce taleplerimiz doğrultusunda karar verilmesini talep ve arz ederiz.

 

HUKUKSAL NEDENLER  : Siyasi Partiler Yasası, M.K. Cumhuriyet Halk

                                       Partisi Tüzüğü ilgili hükümleri ve sair mevzuat

HUKUKSAL DELİLLER     :Görevden alınma ve atama yazıları, CHP Tüzüğü,  emsal kararlar ve sair deliller.

 

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle;

Öncelikle, yetkisiz geçici yönetim kurulu tarafından yapılacak olan İlçe Kongresinin durdurulmasına, Yasa ve Tüzük gereği boşalan yönetime Kayyum Heyeti atanmasına ve İlçe Kongresinin bu heyetçe yapılmasına karar verilmesini talep ve arz ederiz.

Saygılarımızla ,

Davacı Mesut Kösedağı

Ali Baysal / Vişne Haber Ajansı


ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları