loading
close
SON DAKİKALAR

CHP Tüzüğü

CHP Tüzüğü
Tarih: 28.07.2015 - 22:30
Kategori: Özel Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü 18. tüzük kurultayı düzeltmeli...

Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü 
5-6 EYLÜL 2014 TARİHLİ 18. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞTİR

KURULUŞ
Madde-1
Cumhuriyet Halk Partisi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün önderliğinde; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen “Parti Tüzüğü”
ile kurulmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, önderi ve ilk Genel Başkanı MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür.
Genel Merkezi Ankara’dadır. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
SİYASAL İLKELER VE DEĞERLER
Madde-2
Cumhuriyet Halk Partisi programındaki anlamlarıyla şu ilkelere
bağlıdır: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
• Cumhuriyetçilik,
• Milliyetçilik,
• Halkçılık,
• Devletçilik,
• Laiklik,
• Devrimcilik.
Başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere, özgürlük hareketlerinden, emek mücadelesinden ve evrensel dayanışmadan kaynağını alan sosyal demokrasinin, “insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, sürdürülebilir ve dengeli kalkınma, gönenç, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi” değerlerine dayanan; kadın erkek eşitliğine inanan; bu değerleri gerçekleştirmeyi hedefl eyen; devleti, kişilerin özgürlüklerini ve refahını sağlamaya yönelik bir hizmet aracı olarak kabul eden çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Kısaltılmış adı “CHP” olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yukarıda yazılı ilkelerini ifade eden ve biçimi, ölçüleri, niteliği yönetmelikle belirlenen “ALTI OK” lu özel bir simgesi ve kırmızı zemin üzerine beyaz “ALTI OK”lu bayrağı vardır.
AMAÇ
Madde-3
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen madde)
Cumhuriyet Halk Partisi’nin amacı;
İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne; laik, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dayanan hakça bir düzen oluşturmak, Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek, Kuvvetler ayrılığına, bağımsız ve tarafsız yargıya dayanan bir hukuk devleti düzenini gerçekleştirmek, Bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak, özgür bireyler arasında toplumsal dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmek, Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak, Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek ve bu tür işlemlere maruz kalan kişilerle dayanışma halinde olmak, Bireylerin kültürel farklılıklarının zenginlik olduğunu göz önünde tutarak ve koruyarak bir arada yaşayabilecekleri ortamı ve koşulları sağlamak, Yoksulluk ve açlıkla hak temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefi ne ulaşmak, Sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça bölüşmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak, Halkın mutluluğunu, gönencini ve yönetime katılma olanağını arttırmak,
Haklardan ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanılmasını sağlamak, Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek, Gençlere; bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık, özgür ve eleştirel düşünceye sahip, demokrasi ve insan haklarına saygılı bir toplumun bireyleri olmalarını sağlayacak bir eğitim vermek, Çocukların birey olarak haklara sahip olduğunu göz önünde tutarak haklarını korumak ve uygulanmasını sağlamak, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek, Engellilerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak, her engelli bireyin farklı gereksinimleri olduğunu göz önünde tutmak, Tüm emekçilerin örgütlenme, toplu sözleşme, grev haklarının
tanınmasını sağlamak, insanca çalışma koşullarını güvence altına almak, Bilimin, sanatın, kültürün gelişmesini sağlayacak özgür ortamı yaratmak, Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak, Emperyalizmin, sömürünün ve sömürgeciliğe yönelik her türlü uygulamanın önlenmesi için mücadele etmek ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmaktır.
SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI
Madde-4
Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri için siyasal yaşamda görev almak, onurlu bir toplum hizmetidir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Siyasal görevler, özel çıkarlar için kullanılamaz.
Siyasal yaşamda etkinlik kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz.
Toplumsal ve siyasal yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak, korumak ve gerçekleştirmek Cumhuriyet Halk Partili olmanın ön koşuludur.
ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde-5
Partinin bütün görevleri, tüzük kuralları içinde, partililerin tümüne açıktır.
Partili için başarı, Partinin başarısıdır. Siyasal eylem Partinin eylemidir.
Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, Partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar ve çalışırlar.
Partililer toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmak; sorumluluk yerlerine, partinin başarılı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.
Siyasal yaşamda; erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere uymakla, parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar.

İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK (Madde 6-22)

ÜYELİK 
Madde-6
Cumhuriyet Halk Partisine, Partinin ilke, amaç ve değerlerini benimsemeleri kaydıyla, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her yurttaş üye olabilir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)

PARTİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE HAKLARI
Madde-7
A) Parti Üyelerinin Görevleri
a. Bağlı oldukları ilçe başkanlıklarına yılda 12 – 120 TL arasında aidat verirler. İlçe başkanlıkları bu aidatın %15’ini il başkanlığına aktarırlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler Parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
b. Öncelikle ve özellikle üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve sorumluluk duygusu içinde, parti çalışmalarına katılırlar.
c. Seçimlerde, parti adaylarına oy vermekle ve onların kazanmalarını sağlamak için çalışmakla ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcamakla yükümlüdürler.
d. Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim bildirgelerini, partinin genel ve yerel
politikaları ile hizmetlerini her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla görevlidirler.
e. Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılırlar; kendilerine verilen ödevleri yerine
getirirler.
f. Partide ya da partinin üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmekle, görevden ayrılırken
hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdürler. Zorunluluk olmadıkça görevden çekilemezler. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
g. Yurttaşların ülke ve yöre sorunları ile ilgili görüşlerini partinin yetkili organlarına aktarırlar. Yöresel sorunların çözümü için parti programı doğrultusunda yöre halkı ile dayanışma içinde çaba gösterirler. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
h. Çevresinde sevilen, güven duyulan ve etkin olan yurttaşların Partiye kazandırılmasına çalışır, sorumluluk taşıyarak başvuru belgesini imzalar ve tanıtımını yaparlar.
i. Partinin düzenlediği ve çağrılı oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da i bendindeki hüküm kaldırılmış, takip eden bentlerin harfleri buna göre düzenlenmiştir.)
j. Parti üyeleri, ilgi alanlarına ve mesleklerine göre, oda, sendika, dernek, kooperatif ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda yetkili organın görevlendirmesi üzerine Parti adına çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalar hakkında yetkili parti organlarını bilgilendirirler. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla
değişik)
B) Parti Üyelerinin Hakları
a. Parti içi seçimlerde parti organlarına aday olmak, seçilmek.
b. Parti içi seçimlerde oy vermek, seçmek.
c. Genel ve yerel seçimlerde aday adayı olmak, aday olmak, aday seçilince parti listesine katılmak.
d. Parti içi toplantılara, çalışmalara ve üyesi seçildiği kongrelere katılmak, düşüncelerini ve dileklerini bildirmek, Partinin yerel ve genel politikalarının oluşumuna katılmak. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
e. Parti ile ilgili bilgi istemek.
f. Haksızlıklara karşı savunulmasını parti örgütünden istemek.
ÜYELİK BAŞVURUSU VE ÜYE YAZIMI
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen başlık)
Madde-8
Partiye üye olmak isteyen kişi, bir partilinin tanıtım önerisini taşıyan üç örnek başvuru belgesi ile sandık seçmen listesinde kayıtlı olduğu (MERNİS) muhtarlık bölgesinin bağlı olduğu ilçe başkanlığına ya da ilçenin bağlı bulunduğu il başkanlığına doğrudan başvurur. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Üye başvuru belgesindeki “Kişisel Bilgiler”, “Parti Bilgileri” ve diğer başvuru bölümleri başvuran tarafından eksiksiz
doldurulur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır; aksi halde geçersiz sayılır.
Başvurunun il başkanlığına yapılmış olması halinde il başkanlığı üç örnek başvuru belgesinin kendine ait olan kısmını tutarak diğer iki örneği başvuru listesi ile birlikte her ayın son günü askıya çıkarılmak üzere ilgili ilçe başkanlığına gönderir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Üye başvuru belgesindeki bilgiler, üye başvuru defterine numara sırasıyla kaydedilir. Defterdeki özel bölümler başvuru sahibi ve başvuruyu alan yetkili tarafından o anda imzalanır.
Başvurana, mutlaka görevli ilçe ya da il yöneticisi tarafından başvurunun alındığını gösteren “alındı belgesi” verilir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin durumunu askı süresi içerisinde inceler. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İlçe Yönetim Kurulu Partiye alınmalarında yasal ve tüzüksel sakınca olmayanların üç örnek başvuru belgesinden kendine ait olanı ilçe merkezindeki dosyaya koyar. Genel Merkeze ait olan nüshayı Genel Merkez Üye Yazım Bürosuna, il başkanlığına ait olanı da il yönetim kuruluna gönderir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İlçe yönetim kurulunun üyelikle ilgili dosyaları ve defterleri o ilçedeki üyelere açık tutulur.
Üyelik için elektronik yolla başvuru yapılabilir. Elektronik yolla başvuranlardan üyeliğe kabulünde engel olmayanların üyeliklerine Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir. Elektronik yolla üyeliğe kabul edilenlerin, üyesi oldukları ilçe ile irtibatları sağlanır. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Elektronik yolla üyeliğe başvuru, kabul ve kayıt esasları ile; üyelik işlemlerine ilişkin diğer tüm usul ve esaslar Yönetmelikle düzenlenir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
ÜYELİK BAŞVURUSUNUN ASKIYA ÇIKARILMASI
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen madde)
Madde-9
Üyelik başvurusu, izleyen ayın birinci gününden başlayarak ilçede on beş gün süreyle askıya çıkarılır. Bu süre içinde itiraz edilmez ise başvuru sahibi üye yazılır ve Genel Merkeze bildirilir.
Askıya ve itiraza ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle düzenlenir.
YURT DIŞINDAKİ YURTTAŞLARIN ÜYELİK BAŞVURUSU
Madde-10
Yurt dışındaki yurttaşlar, üyelik başvurularını bir yazı ile Genel
Merkez Üye Yazım Bürosu’na yaparlar. Yazıya yurt dışında sürekli
oturdukları yerin adresi ile Türkiye’de iken sürekli oturdukları
ilçedeki açık adresi ve nüfus hüviyet cüzdanının onaylı örneğini
eklerler.
Genel Merkez Üye Yazım Bürosu başvuru yazısını bir hafta içinde ilgili ilçe başkanlığına gönderir. İlgili ilçe başkanlığı, gerekli incelemeleri ve işlemleri, Üye Yazım Yönetmeliği uyarınca,
yerine getirir. 
ÜYELİĞE İTİRAZ
Madde-11
İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin isim
listesini her ayın ilk günü, ilçe merkezinde askıya çıkarır. Bu
listeler (15) gün süreyle askıda kalır.
Partililer, askı süresi içinde ilçe yönetim kuruluna başvurularla
ilgili itirazlarda bulunabilirler. İlçe yönetim kurulu itirazları (15)
gün içinde inceleyerek karara bağlar ve ilgililere duyurur.
İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin
durumunu inceledikten, itirazları karara bağladıktan sonra,
partiye alınmalarında yasal ve tüzüksel sakınca bulunanlara, en
geç (15) gün içinde ilçe yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla
birlikte bildirimde bulunur.
İlgili, bu bildirime karşı, il yönetim kuruluna (10) gün içinde itiraz
edebilir.
İtiraz ilçe başkanlığı aracılığı ile yapılmışsa ilçe yönetim
kurulunun gerekçeli kararı da eklenerek, dosya, il yönetim
kuruluna (5) gün içinde gönderilir.
İtiraz doğrudan il yönetim kuruluna yapılmış ise, il yönetim
kurulu, ilçe yönetim kurulunun gerekçeli kararını (5) gün içinde
ister ve ilçe yönetim kurulu dosyayı (5) gün içinde il yönetim
kuruluna gönderir.
İl yönetim kurulu (15) gün içinde konuyu karara bağlar. İl
yönetim kurulunun kararı kesindir.
İl yönetim kurulunun kararından sonra dosya ilçe yönetim
kuruluna iade edilir.
İl yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını uygun
görmemiş ise, ilgiliye ve ilçe yönetim kuruluna (7) gün içinde
durumu bildirir.
Başvuruyu yapanla ilgili başka itiraz yoksa, ya da yapılan itiraz
kabul edilmemiş ise, Tüzüğün 8’inci maddesine göre, (3)
21
örnek başvuru belgesinin bir örneği Genel Merkez Üye Yazım
Bürosu’na, bir örneği il yönetim kuruluna gönderilir. (19.11.2005
günlü kurultay kararı ile değişik)
İl yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını uygun
görmüş ise, ilçe yönetim kurulu durumu (7) gün içinde ilgiliye
bildirir. Başvuru belgeleri iptal edilip dosyasına konur. Başvuru
defterinin özel bölümüne gerekli bilgiler işlenir.
MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ÜYELİK
Madde - 12
Merkez Yönetim Kurulu:
a. Başka bir parti mensubu ya da bağımsız olarak TBMM
üyeliği ile belediye başkanlığı yapmış ve yapmakta olanların;
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
b. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri başta olmak üzere, ülke
genelinde örgütlenmiş kurum, kuruluş ve etkin sivil toplum
örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin; (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
c. Ülkeye önemli bilimsel, siyasal, sosyal, kültürel, sanatsal,
ekonomik ve sportif hizmeti geçenlerin; (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
d. Genel Başkan’ca önerilen kişilerin;
üyeliğe yazılmasına karar verebilir. Bu şekilde üyeliğe kabul
edilenler üç ay süreyle yalnızca seçilme hakkından yararlanabilir.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Bu durumda başvuru belgeleri, Üye Yazım Bürosu ile ilgili il ve
ilçe başkanlıklarına gönderilir.
22
Madde – 13 (01.07.2001 tarihli Kurultay kararıyla madde kaldırılmıştır.)
ÜYELİK İŞLEMLERİ
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen başlık )
Madde-14
İlçe yönetim kurullarınca üyeliğine karar verilenler ile Merkez
Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenler, Genel Merkez Üye
Yazım Bürosu’nca Parti Üye Genel Kütüğüne yazılır. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, her üç ayda bir üyeliğe kabul
edilenlerin çizelgesini, ilgili il ve ilçelere bildirir. İlçe yönetim
kurulları, ilgilisine bilgi verir ve üyelerin isim çizelgelerini ilgili
belde yönetim kuruluna ve muhtarlık bölgesi çalışma grubuna
gönderir.
Parti üyeliğine kabul edilenlerin eğitim programına alınmaları
sağlanır. Üyenin aldığı eğitimler, üye defterine ve üyelik
kütüğüne işlenir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen
fıkra)
ÜYE YAZIMLARININ GENEL MERKEZ’DE TOPLANMASI
Madde-15
Tüzükte belirlenen kurallara uyularak yapılan üye yazımları,
Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca ayrı ayrı bilgisayar
ortamına aktarılarak Genel Merkez’de toplanır. (26.02.2012 tarihli
16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, Asıl Üye Genel Kütüğü’nü
oluşturur ve ilgili makamlara gerekli bilgileri, kayıtları ve
belgeleri ulaştırır.
23
Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca tutulan Parti Kütüğünün
ilçe başkanlığına gönderilen nüshası üye kayıt defteri olarak
işlem görür.
ÜYELİKTE YER KOŞULU
Madde-16
Birden çok muhtarlık bölgesinde üye olunamaz; yazılı olunan
muhtarlık bölgesi dışında delege seçilmek mümkün değildir.
Üyeler, yazılı oldukları ilçe dışından başka ilçe kongresine,
ilçenin bağlı olduğu il dışından başka il kongresine, il delegesi
ve kurultay delegesi seçilemezler. Üyesi olmadıkları yönetim
birimi çevresinde görev alamazlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay kararıyla değişik)
Parti Meclisinin ve TBMM’nin partili eski ve yeni üyeleri bu
kuralın dışındadır. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla
değişik)
Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde, İlçe
Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliği için de bu kural
uygulanmaz.
Bu durumda olanlar, bir kongre dönemi için yalnız bir ilçe
çevresinde bu hakkı kullanabilir.
ÜYENİN YER DEĞİŞTİRMESİ
Madde-17
Partiye yazılı olduğu ilçeden ayrılan üye, ayrıldığını ve taşındığı
yeri, ilçe başkanlığına bildirir. İlçe başkanlığı, bildirim üzerine
üyenin kaydının gittiği yer ilçe başkanlığına aktarılmasını
sağlamakla görevlidir. Yazılı olduğu ilçe içinde muhtarlık
24
bölgesini değiştiren üye de üç ay içinde, yeni adresini
belgeleyerek ilçe başkanlığına bildirir. (12-13.02.2000 tarihli
Kurultay kararıyla değişik)
TBMM yeni ve eski üyeleri ile Parti Meclisi üyeleri seçim
çevresindeki üyeliklerini sürdürebilirler.
PARTİ KİMLİK BELGESİ
Madde-18
Asıl üye olunduğunda, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca
düzenlenen Parti Kimlik Belgesi, ilçe başkanlığı aracılığı ile
üyelere verilir. Üyelik, geçerli Parti Kimlik Belgesi ile kanıtlanır.
Geçerli Parti Kimlik Belgesini göstermeyenler, Kimlik Belgesini
yenilemeyenler, yer değiştirdiğinde üç ay içinde üyelik yazımını
aktarmayanlar, bu işlemleri tamamlayıncaya dek üyelikten
doğan seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
Kimlik Belgesi ile ilgili konular Üye Yazım Yönetmeliği’nde
düzenlenir.
AD SİLME
Madde-19
Bir partilinin, disiplin suçları dışında, başvurma belgesinde yanlış
bilgi verdiği, üyeliğe yazımı sırasında, yasaların ve Tüzüğün
öngördüğü nitelikleri taşımadığı ya da bu niteliklerini sonradan
yitirdiği anlaşılırsa; ilçe başkanlığı durumu il başkanlığına bildirir.
İl başkanlığı, partiliden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı (15) gün
içinde, yanıtlanmazsa ya da verilen yanıt geçerli ve yeterli
görülmezse, il yönetim kurulu o partilinin adını silmeye karar
25
verir, durumu (15) gün içinde ilgiliye, ilçesine ve Genel Merkez
Üye Yazım Bürosu’na bildirir.
Parti üyesinin; başka bir partiden adaylık başvurusunda
bulunduğunun ya da aday olduğunun anlaşılması, bir başka
parti adına fi len sandık görevlisi ya da gözlemci görevi yaptığının
belgelenmesi hallerinde ilçe yönetim kurulu, doğrudan üyenin
adının silinmesine karar verir ve kararı 15 gün içinde ilgiliye ve
Genel Merkez üye Yazım Bürosuna bildirir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Bir sandık çevresinde partiye hiç oy çıkmaması halinde ilçe
yönetim kurulu, o sandık çevresinde kayıtlı tüm üyelerin
silinmesine karar verir ve kararı 15 gün içinde Genel Merkez üye
Yazım Bürosuna bildirir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay
kararıyla değişik)
Birinci fıkrada yazılı durumların tespiti halinde Merkez Yönetim
Kurulu, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı durumlarda il
yönetim kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kendiliğinden de
işlem yapabilir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla
değişik)
İlgili, ad silme kararının kendisine bildirilmesinden, bildirim
yapılmamışsa işlemi öğrenmesinden itibaren (15) gün içinde,
Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. Merkez Yönetim
Kurulu’nun kararı kesindir. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü
Kurultay kararıyla değişik)
Yargı organlarının veya seçim kurullarının kararlarına uyularak
adı silinenler için de Merkez Yönetim Kurulu aynı işlemi yapar.
26
PARTİDEN AYRILMA
Madde-20
Partiden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin
adları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra,
bağlı bulundukları ilçe yönetim kurulu tarafından, Genel Merkez
Parti Kütüğü ile irtibatlandırılmak üzere Genel Merkez Üye Yazım
Bürosu’na bildirilir. Durum, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu
tarafından ilgiliye, belde yönetim kuruluna, ilçe başkanlığına
ve il başkanlığına bildirilir. (12-13.02.2000 tarihli Kurultay kararıyla;
19.11.2005 tarihli Kurultay kararıyla değişik)
ÜYE YAZIMINDA TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANANLAR
Madde-21
Üye yazımlarında; başkası adına üye başvuru belgesi
düzenleyenler, başkasının imzasını taklit edenler, gerçek dışı
beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyelerin
kayıtlarını silenler, üyeleri ayrılmış gösterenler, Üye Yazım
Yönetmeliği’ne aykırı davrananlar hakkında ivedi olarak disiplin
kovuşturması yapılır.
Yukarıda yazılan suçları işlediği, disiplin kovuşturması sonucu
saptananlar hakkında, disiplin cezalarının uygulanması yanında,
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
ÜYE YAZIM YÖNETMELİĞİ
Madde-22
Üyelik için başvurma, itiraz ve yazım kuralları, Genel Sekreterliğe
bağlıGenel Merkez Üye Yazım Bürosu’nun kuruluşu, işleyişi,
kadroları ve çalışma yöntemleri, Parti Kimlik Belgesi’nin biçimi,
27
Parti Kimlik Belgesi’nin hangi tarihlerde nasıl yenileneceği
ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, Üye Yazım
Yönetmeliği’nde düzenlenir. (19.11.2005 günlü Olağan Kurultay
kararıyla değişik)
Üye Başvuru Belgesi ve Üye Başvuru Defteri, Genel Merkez Üye
Yazım Bürosu’nca bastırılıp Yönetmelikte belirlenen kurallara
uygun olarak, ilçe başkanlıklarına dağıtılır. İlçe başkanlığı;
başvuru defterine, ilçenin adını, defterin sayfa sayısını, kaç
başvuruya yeteceğini, hangi tarihte kullanılmaya başlayacağını
yazarak ilçe seçim kuruluna onaylatır.
28
29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖRGÜT VE YÖNETİM BİRİMLERİ
(Madde 23-45)
30
31
PARTİ ÖRGÜTÜ
Madde-23
Parti örgütü;
A. Merkez organlarından,
B. İl örgütlerinden,
C. İlçe örgütlerinden, (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da
eklenen bent)
D. Parti gruplarından, (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay
kararıyla değişik)
E. Kadın Kollarından ve Gençlik Kollarından oluşur. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen bent)
Merkez Organları şunlardır:
a. Kurultay,
b. Genel Başkan,
c. Parti Meclisi,
d. Merkez Yönetim Kurulu,
e. Yüksek Disiplin Kurulu,
İl Örgütleri şunlardır:
a. İl Kongresi,
b. İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu,
c. İl Disiplin kurulu,
32
İlçe örgütleri şunlardır: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da
eklenen cümle)
a. İlçe Kongresi,
b. İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu,
c. Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,
Parti Grupları şunlardır:
a. TBMM Grubu,
b. Belediye Meclisleri Parti Grupları,
c. İl Genel Meclisleri Parti Grupları.
Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, disiplin kurullarında
ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev alamazlar. (26.02.2012 tarihli
16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen fıkra)
ÖRGÜT YÖNETİM BİRİMLERİ
Madde-24
a. Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,
b. İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu,
c. İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu,
d. Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu örgüt yönetim
birimleridir.
Örgüt yapısı içinde usulüne uygun olarak çalışma grupları ve
sorumluluk alanları oluşturulabilir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay kararıyla değişik)
Madde-25 (13.02.2000 tarihli Kurultay kararıyla yürürlükten
kaldırılmıştır.)
33
MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞMA GRUBU
Madde-26
Muhtarlık bölgelerinde, “Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma
Grubu” oluşturulur. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubu,
bağlı bulunduğu ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında
çalışır.
Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubunun çalışma esasları
ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. (12-13.02.2000 tarihli
Kurultay kararıyla değişik)
BELDE ÖRGÜTÜ
Madde-27
İl ve ilçe merkezleri dışında belediye örgütü olan yerlerde belde
örgütü kurulur. Belde örgütleri ilçe başkanlıklarına bağlıdır.
(01.07.2001 tarihli Kurultay kararı ile değişik)
Belde örgütü, belde başkanı ile (4-10) kişiden kurulan yönetim
kurulundan oluşur. (24 Ekim 2003 tarihli Kurultay kararıyla değişik)
Belde başkanı ile belde yönetim kurulunun seçimi, çalışma
yöntemleri, görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle
düzenlenir.
İLÇE BAŞKANI
Madde-28 (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla
değişik)
İlçe başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde
Partinin temsilcisidir. İlçe yönetim kuruluna, ilçe ve belde
belediye meclisleri gruplarına başkanlık eder.
34
İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulunun, ilçe çevresindeki belediye
meclisi grubunun, ilçe düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının,
belde başkanları ve belde yönetim kurullarının, muhtarlık
bölgesi görevlileri çalışma gruplarının, kanunda ve Tüzükte
belirlenen ya da parti organlarınca verilen görevleri yerine
getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar.
İlçe başkanı, başkanı olduğu ilçenin ekonomik, sosyal ve yöresel
sorunlarını inceler, bunların çözümüne yardımcı olur, belde
başkanlarıyla düzenli olarak toplanır, parti örgütüyle, meslek ve
sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla
ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine
katkıda bulunur; bu kuruluşlarda Partililerle işbirliği yaparak
başarılı olmalarına yardımcı olur.
İlçe başkanı, belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak
için Partili belediye başkanlarıyla sürekli ilişki içinde olur.
İLÇE YÖNETİM KURULU
Madde-29
İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı ile (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen bentler)
a. Nüfusu 20.000’den az olan ilçelerde on (10) üyeden,
b. Nüfusu 20.000 - 50.000 (50.000 dahil) arasında olan ilçelerde
on iki (12) üyeden,
c. Nüfusu 50.000 - 100.000 (100.000 dahil) arasında olan
ilçelerde on dört (14) üyeden,
d. Nüfusu 100.000 - 500.000 (500.000 dahil) arasında olan
ilçelerde on altı (16) üyeden,
35
e. Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on sekiz (18) üyeden
oluşur.
Parti Meclisi, ilçe ve ilin ortak talebiyle, ilçenin üye, nüfus ve
partili seçmen sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen
yönetim kurulu sayılarını yarı oranında arttırabilir. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen fıkra )
İlçe yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye
ilçe kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler.
Üyeliklerde boşalma olduğunda cinsiyet kotası gözetilerek
yedek üyeler sıra ile göreve getirilir. İkinci dereceye kadar kan
ve kayın hısımları ile eşler aynı kurulda bulunamaz. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Birden çok kurulda üye olunamaz.
İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından yeteri kadar
ilçe başkan yardımcısı belirler. Başkan yardımcıları, ilçe başkanı
tarafından görevden alınabileceği gibi, kurul üyelerinin üçte
birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3 ünün güvensizlik
oyuyla görevden uzaklaştırılabilir. İlçe başkanı, istifa, görevden
alma veya düşürülen ilçe başkan yardımcısının yerine yönetim
kurulu üyeleri arasından atama yapar. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İlçe yönetim kurulu, üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam
sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile bir ilçe sekreteri, bir
sayman, bir eğitim sekreteri ve bir bilişim sorumlusu seçer. İlçe
sekreteri, sayman, eğitim sekreteri, bilişim sorumlusu, kurul
üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi üzerine ve üye tam sayısının
2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir.
Atama ve görevlendirmeler, il başkanlığına ve Genel Merkeze
36
bildirilir; partili ise, belediye başkanı ve belediye meclisi ile il
genel meclisi grubu bilgilendirilir. İlçe başkanının yokluğunda,
belirlediği ilçe başkan yardımcısı ona vekalet eder. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İlçe yönetim kurulları, en az iki haftada bir önceden belirlenmiş
gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır.
Ayrıca gerekli durumlarda çağrılı olarak olağanüstü toplantı
yapılır. Toplantılara kadın ve gençlik kolları başkanları da
katılır, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy
kullanamazlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla
değişik)
Birbirini izleyen üç toplantıya özürsüz katılmayan üyenin kurul
üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü tesbit eden karara karşı bir üst
yönetim organına itiraz edilebilir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay kararıyla değişik)
Geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç
olağan toplantısını yapmayan ilçe başkanı ile ilçe yönetim
kurulunun, il yönetim kurulunca veya Merkez Yönetim
Kurulunca düşmüş sayılmasına karar verilebilir.
İlçe yönetim kurulları, her iki ayda bir ayın ilk toplantı gününde
genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya, ilgili Yönetmelikte
belirtilen doğal üyeler katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ama oy
kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları ile
parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler
geliştirilir.
37
İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen başlık)
Madde-30
İlçe Yönetim Kurulu, ilçe çevresinde Partinin başarısı ve
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları
düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür.
Bu amaçla;
A. Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve
görüşlerini halka ulaştırmak ve benimsetmek için çalışır.
Bunlara ve Partiye karşı yapılabilecek eleştirilere yanıt verir.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
B. Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin
kararlarını uygular, vereceği görevleri yapar. İlçe düzeyinde
oluşturulan çalışma gruplarının, belde örgütlerinin, muhtarlık
bölgesi görevlileri çalışma grupları ile ilçe çevresindeki
belediye meclisleri parti gruplarının çalışmalarını düzenler ve
denetler.
C. Diğer partilerin çalışmalarını izler. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
D. Partinin üye sayısını ve yandaşlarını çoğaltmak için çalışmalar
yapar.
E. Bütün seçimlerde parti adaylarının kazanmasını sağlamak
için gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Seçim örgütlenmesini
yapar. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal
görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
F. İlçe çevresindeki mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve
yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı
38
olur. Meslek ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yerel
basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir;
çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli
partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
G. İlçedeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri
toplayıp değerlendirir ve üst yönetim birimlerine bildirir.
H. Üst yönetim biriminin bilgisi ile ilçe sınırları içinde siyasal,
toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenler.
I. Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve
değerlendirme yapmak üzere uzmanların ve üyelerin
katılacağı çalışmaları programlayarak gerçekleştirir.
J. Partinin gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için
çalışmalar yapar.
K. İl yönetim kurulunun bilgisi ve onayıyla ilçe çevresinde parti
çalışmalarını sürdürmek amacıyla çalışma büroları açabilir.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
L. Üyeler için düzenlenen parti içi eğitimle ilgili gerekli
çalışmaları yapar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da
eklenen bent)
İLÇE YÖNETİMİNDE İŞBÖLÜMÜ
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen başlık )
Madde-31
a. İlçe başkanı, ilçe başkan yardımcılarının görev alanlarını
belirler.
b. İlçe sekreteri, ilçe yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını
düzenler, kararları karar defterine geçirir, imza edilmelerini
39
sağlar. İlçenin, gelen-giden her türlü evrak işlerinden,
yazışmalarından ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
c. İlçe saymanı, ilçenin hesap işlerini yürütür; gelir gider
işlemlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını
sağlar; partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır;
partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını
gözetir; ilçede kayıtlı parti üyelerinin aidatlarını düzenli
olarak ödemeleri için gerekli çalışmayı yapar. (26.02.2012 tarihli
16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen bent)
d. İlçe eğitim sekreteri, parti içi eğitim programının
uygulanmasını sağlar; Parti eğitmenlerinin çalışmalarını
düzenler. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen bent)
e. İlçe bilişim sorumlusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden
en verimli biçimde faydalanılmasını, birimler arasındaki
iletişimin sağlanmasını, bilişim sistemlerinin kesintisiz ve
güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlar. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay’da eklenen bent )
İL BAŞKANI
Madde-32
İl başkanı, il kongresince gizli oyla seçilir. İl çevresinde Partinin
temsilcisidir. İl yönetim kuruluna, il ya da büyükşehir belediye
meclisi grubuna, il genel meclisi grubuna başkanlık eder.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İl başkanı, il yönetim kurulunun, ilçe yönetim kurulunun, il ya
da büyükşehir belediye meclisi grubunun, il genel meclisi
grubunun, il düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının kanun
ve Tüzükle belirlenen veya Parti organlarınca verilen görevleri
40
yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Başkanı olduğu ilin çevresindeki ilçelerin ekonomik, sosyal ve
yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur.
İlçe başkanlarıyla düzenli olarak toplanır. Parti örgütüyle, meslek
ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel basınla
ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir; çözümlerine
katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli Partililerle işbirliği
yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay’da eklenen fıkra)
İl başkanı, belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak
için Partili belediye başkanlarıyla sürekli ilişki içinde olur.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İl başkanı, il çevresindeki il genel meclisi grubunu, belediye
meclisleri gruplarını ve Partili belediye başkanlarını, çalışmaları
yönlendirmek değerlendirmek ve eşgüdüm sağlamak amacıyla
ayrı ayrı ya da birlikte toplantılara çağırabilir. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İL YÖNETİM KURULU
Madde-33
İl yönetim kurulu, il başkanı ile, (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay’da değiştirilen bentler)
a. Nüfusu 1.000.000’a kadar olan illerde yirmi (20) üyeden,
b. Nüfusu 1.000.000 - 2.000.000 (2.000.000 dahil) arasında olan
illerde yirmi dört (24) üyeden
41
c. Nüfusu 2.000.000 - 10.000.000 (10.000.000 dahil) arasında
olan illerde otuz (30) üyeden,
d. Nüfusu 10.000.000’u aşan illerde kırk (40) üyeden oluşur.
Parti Meclisi, ilin talebiyle, ilçenin üye, nüfus ve partili seçmen
sayılarını da dikkate alarak yukarıda belirtilen yönetim kurulu
sayılarını yarı oranında arttırabilir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay’da eklenen fıkra)
İl yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin sayısı kadar yedek üye,
il kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler.
Üyeliklerde boşalma olduğunda, cinsiyet kotası gözetilerek
yedek üyeler sıra ile göreve getirilir. İkinci dereceye kadar kan
ve kayın hısımları ile eşler aynı kurulda bulunamazlar. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Birden çok kurulda üye olunamaz.
İl Başkanı, il yönetim kurulu üyeleri arasından yeteri kadar
başkan yardımcısı belirler. Başkan yardımcıları, başkan
tarafından görevden alınabileceği gibi, kurul üyelerinin üçte
birinin yazılı önerisiyle üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik
oyuyla görevden uzaklaştırılabilirler. İl yönetim kurulu, üyeleri
arasından gizli oyla ve üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının
oyuyla bir il sekreteri, bir sayman, bir eğitim sekreteri ve bir
bilişim sorumlusu seçer. İl sekreteri, sayman, eğitim sekreteri
ve bilişim sorumlusu, kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı önerisi
üzerine ve üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik oyuyla
görevden uzaklaştırılabilir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay
kararıyla değişik)
İl başkanının yokluğunda, belirlediği il başkan yardımcısı
ona vekalet eder. İl başkanı, istifa eden, görevden alınan veya
42
değiştirilen il başkan yardımcısının yerine, yönetim kurulu
üyeleri arasından atama yapar. Görev dağılımı, Genel Merkeze
bildirilir; ilçe başkanlıklarına, partili belediye başkanlarına,
belediye meclis ve il genel meclisi gruplarına bilgi verilir.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
İl yönetim kurulları en az iki haftada bir önceden belirlenmiş
gün ve saatte, çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır.
Gerekli hallerde çağrılı olarak olağanüstü toplantı da yapılabilir.
Toplantılara kadın ve gençlik kolları başkanları da katılır,
görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy
kullanamazlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla
değişik)
Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan
üyenin kurul üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğünü tesbit eden
karara karşı bir üst yönetim organına itiraz edilebilir. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç
olağan toplantısını yapmayan il başkanı ile il yönetim kurulunun
düşmüş sayılmasına Merkez Yönetim Kurulunca karar verilebilir.
İl yönetim kurulları, her iki ayda bir ayın ilk toplantı gününde
genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya yönetmelikte
belirlenen doğal üyeler de katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ama
oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları
ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır,
öneriler geliştirilir. Toplantıda görüşülen konular ve somut
öneriler bir rapor halinde genel merkeze gönderilir. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
43
İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde-34
İl yönetim kurulu, il çevresinde partinin başarısı ve amaçlarının
gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve
yürütmekle yükümlüdür.
Bu amaçla;
a. Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve
görüşlerini halka beğendirmek ve benimsetmek için çalışır.
Bunlara ve Partiye karşı yapılabilecek eleştirileri yanıtlar.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
b. Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin
kararlarını uygular; il düzeyinde oluşturulan çalışma
gruplarının, ilçe örgütlerinin, il ya da büyükşehir belediye
meclisi grubunun ve il genel meclisi grubunun çalışmalarını,
yılda en az bir kez ilçe örgütlerinin hesaplarını denetler.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
c. Diğer partilerin çalışmalarını izler. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
d. İl düzeyinde ve ilçelerde sürdürülecek eğitim çalışmalarını
programlayarak gerçekleştirir ve denetler.
e. Bütün seçimlerde, parti adaylarının kazanmasını sağlamak
için il düzeyinde ve ilçelerde gerekli çalışmaları yapar ve
yaptırır. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal
görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
f. İl çevresinin genel anlamdaki ekonomik, sosyal ve yöresel
sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. Meslek
ve sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, yaygın ve yerel
44
basınla ilişkileri sağlıklı tutar; onların sorunlarıyla ilgilenir;
çözümlerine katkıda bulunur; bu kuruluşlarda görevli
partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
g. İl çevresindeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili
bilgileri toplar, değerlendirir ve üst yönetim birimlerine
bildirir.
h. İl çevresinde uygun yerlerde, siyasal, toplumsal ve kültürel
nitelikte toplantılar düzenler ve üst yönetimi bilgilendirir.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
i. Gerekli gördüğü konularda, araştırma, inceleme ve
değerlendirme yapmak üzere, uzmanların ve üyelerin
katılacağı çalışmalar gerçekleştirir. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
j. Partinin gelir kaynaklarını genişletmek ve arttırmak için
çalışmalar yapar.
İL YÖNETİMİNDE İŞBÖLÜMÜ
Madde-35
a. İl başkanı, il başkan yardımcılarının görev alanlarını belirler.
b. İl sekreteri, il yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını
düzenler, kararları karar defterine geçirir, imza edilmelerini
sağlar. İlin gelen-giden her türlü evrak işlerinden,
yazışmalarından ve arşivin düzenlenmesinden sorumludur.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
c. İl saymanı, ilin hesap işlerini yürütür; gelir gider işlemlerinin
zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar;
Partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır; Partinin
45
demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir; ilde
kayıtlı parti üyelerinin aidatlarının düzenli olarak ödemeleri
için gerekli çalışmaları yapar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay’da eklenen bent)
d. İl eğitim sekreteri, parti içi eğitim programının uygulanmasını
sağlar, Parti eğitmenlerinin çalışmalarını düzenler. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen bent)
e. İl bilişim sorumlusu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden
en verimli biçimde faydalanılmasını, birimler arasındaki
iletişimin sağlanmasını, bilişim sistemlerinin kesintisiz ve
güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlar. (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay’da eklenen bent)
GENEL BAŞKAN
Madde-36
Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise,
üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir.
Partiyi Genel Başkan temsil eder.
Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bütün parti örgütünün
başkanıdır.
Genel Başkan, partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve
bildiriler yayımlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini
görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.
Her kademedeki parti yönetim birimlerini, kurulları, organları ve
görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.
46
Parti görevlerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır.
Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını
denetler.
Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar.
Genel merkez organları ile partinin TBMM Grubunun uyumlu
çalışmasını gözetir.
Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere, Genel
Başkan Yardımcılarından birini görevlendirir. Genel Başkan
Vekili, vekillik ettiği sürede Genel Başkanın yetkilerini kullanır.
PARTİ MECLİSİ
Madde-37
Parti Meclisi; Genel Başkan ile Kurultayca gizli oyla seçilmiş
altmış (60) üyeden oluşur. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay
kararıyla değişik)
Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisinin onbeş (15)
yedek üyesi belirlenir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay
kararıyla değişik)
Parti Meclisinde boşalma olursa, sırasıyla yedeklerden
tamamlanır.
Parti Meclisi en geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine
ve Genel Başkanın başkanlığında toplanır.
Toplantının gündemi ve görüşülecek raporlar ve tasarılar, en
geç üç gün önceden üyelere gönderilir.
47
Genel Başkan, gerek gördüğünde ya da onbir (11) Parti Meclisi
üyesinin gerekçe ve gündem belirleyerek yazılı istemde
bulunması durumunda Parti Meclisini olağanüstü toplantıya
çağırır. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Genel Başkan Parti Meclisi üyelerine geçici veya sürekli görevler
verebilir.
Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan
Parti Meclisi üyesinin üyeliğinin gizli oyla ve üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile düşürülmesine karar verilebilir.
Parti Meclisi toplantılarına, Partinin TBMM grubu başkan
vekilleri, grup yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik
kolları genel başkanları da katılabilir, önerilerde bulunabilir;
ancak oy kullanamazlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay
kararıyla değişik)
Parti Meclisinin toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri
yönetmelikle belirlenir.
PARTİ MECLİSİ’NİN GÖREVLERİ
Madde-38
Parti Meclisi, Kurultay’dan sonra Partinin en yüksek karar
organıdır.
Parti Meclisi;
A. Parti Programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri
doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji
kararları alır.
48
B. Parti Programını, kurultay kararlarını ve seçim bildirgelerini
topluma benimsetmek için gerekli çalışmaları yapar,
önlemleri alır ve direktifl eri verir.
C. Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporunu ve
kesin hesabı inceleyip karara bağlayarak kurultaya sunar.
Yıllık bütçeyi ve bilançoyu onaylar.
D. Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kurultay gündemleri
ile seçim bildirgelerini inceleyip karara bağlar.
E. Yasa ve tüzük kuralları uyarınca Merkez Yönetim Kurulu’nun
hazırladığı yönetmelikleri inceleyip karara bağlar.
F. Merkez Yönetim Kurulu’nun ve Parti Meclisi üyelerinin ve parti
kurullarının sunduğu raporları, önerileri, karar tasarılarını
görüşüp karara bağlar.
G. Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme
konularında karar verir. Bu konuların görüşüldüğü Parti
Meclisi toplantısına, TBMM Grup Başkanvekilleri ve Grup
Yönetim Kurulu üyeleri katılır ve oy kullanırlar.
H. Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve Tüzük
kurallarına göre aday saptama yöntemini belirleyen kararları
alır; kontenjan adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla
belirlenmesi gereken adayları belirler.
I. Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu
kararın verilip duyurulmasından sonra geçen bir ay içinde,
kurultay üyelerinin beşte birinden yazılı istek gelirse konu
kurultayın olağan toplantısında veya ivedi durumlarda,
olağanüstü toplantısında karara bağlanır. Bir ay içinde böyle
bir istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.
49
J. Genel Başkanın veya Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi
üzerine disiplin cezalarının bağışlanmasını karara bağlar.
(21.12.2008 tarihli 14. Olağanüstü Kurultay kararı ile K, L, M bentleri
metinden çıkarılmıştır.)
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Madde-39
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, genel başkan yardımcıları
ve genel sekreter olmak üzere en az onyedi (17) kişiden oluşur.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Genel
başkan yardımcıları ve genel sekreter, Parti Meclisi üyeleri
arasından Genel Başkan tarafından seçilir.
Genel Başkanın yokluğunda, belirlediği genel başkan yardımcısı
Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.
TBMM grup başkan vekilleri, kadın ve gençlik kolları genel
başkanları, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler,
görüş ve önerilerde bulunabilirler; ancak oy kullanamazlar.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından
değiştirilebileceği gibi, Parti Meclisi üyelerinin üçte birinin yazılı
önerisi ve üye tam sayısının üçte ikisinin güvensizlik oyuyla
görevden uzaklaştırılabilir.
İstifa eden, değiştirilen veya düşürülen üye yerine Genel Başkan
tarafından yeni üye seçilir.
50
Merkez Yönetim Kurulu, haftada bir gün belirli bir saatte çağrı
yapılmaksızın çoğunlukla toplanır. İvedi durumlarda Genel
Başkanın çağrısıyla daha erken toplantı yapabilir. Tüzükte yazılı
hükümler dışında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinin kapsam ve
niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzmanla çalışma
yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar Milletvekilleri, Parti Meclisi
üyeleri ve bunların dışında kişiler arasından ilgili Merkez
Yönetim Kurulu üyesinin önerisi ve Genel Başkanın onayı ile
belirlenir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Genel Başkan, meslek kuruluşlarının partili başkanlarını ve
Merkez Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olan yardımcı ve
uzmanları Merkez Yönetim Kurulu’nun toplantılarına davet
edebilir.
Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu ile Grup Yönetim
Kurulu’nu ortak toplantıya çağırabilir. Ortak toplantılarda oylama
yapılmaz. Ancak Genel Başkan gerek görürse eğilim yoklaması
yapar; bu yoklama bağlayıcı sayılmaz. Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri partinin diğer kurullarında görev alamazlar.
Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarını
• Parti örgütü ve örgüt yönetimleri (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen ibare)
• İdari ve mali İşler
• Hukuk ve seçim işleri (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da
değiştirilen ibare)
• Parti içi eğitim (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da
değiştirilen ibare)
51
• İnsan hakları (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen
ibare)
• İletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
• Yerel yönetimler
• Meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları
• Dış ilişkiler ve yurtdışı örgütlenmeler
• Kadın örgütlenmesi ve politikaları (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen ibare)
• Gençlik örgütlenmesi ve politikaları (26.02.2012 tarihli 16.
Olağanüstü Kurultay’da değiştirilen ibare)
• Ekonomi politikaları (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da
değiştirilen ibare)
• Sosyal politikalar (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da
eklenen ibare)
• AR-GE; Bilim Yönetim ve kültür platformu
• Bilgi ve iletişim teknolojileri (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay’da eklenen ibare)
konularında sorumlu olmak üzere görevlendirir.
Genel Başkanın önerisi ve Parti Meclisinin kararı ile yeni görev
konuları ve alanları belirlenebilir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay kararıyla değişik)
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri mazeretleri halinde Genel
Başkanı bilgilendirerek hangi Merkez Yönetim Kurulu üyesinin
kendisine vekalet edeceğini belirler. Genel Başkan, Merkez
Yönetim Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını bir yönerge ile
düzenler.
52
İdari ve Mali İşlerle görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı,
Saymanlık işlerini de yürütür. Yıl sonu bilançosunu ve kesin
hesapları düzenler. İllerden ve ilçelerden gelen kesin hesapları,
Genel Merkez kesin hesabı ile birleştirir ve Merkez Yönetim
Kurulu’nun onayına sunar. Partinin gelirlerinin toplanmasında,
harcamaların yapılmasında her aşamada yasa ve Tüzük
işlemlerine uygunluğu sağlar. Partinin demirbaşlarının ve
malvarlığının korunmasını gözetir. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay kararıyla değişik)
Genel Sekreter, genel başkan yardımcıları ile görüşüp Genel
Başkanı bilgilendirerek Merkez Yönetim Kurulu gündemini
ve Genel Başkanın belirleyeceği Parti Meclisi gündemini
hazırlar. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısına
ilişkin tutanakların düzenlenmesini, kararların imzalanmasını
ve muhafaza edilmesini sağlar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü
Kurultay kararıyla değişik)
Genel Sekreter; her durum ve sıfatla bütün yargı mercilerinde
özel veya resmi daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler, özel
veya resmi tüzel kişilerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına
bizzat veya vekille partiyi temsil eder.
Genel Sekreterlik, genel evrak kaydının tutulmasını sağlar.
Partinin yazışma ve haberleşme birimidir. Partinin bütün resmi
ve parti içi yazışmaları, Genel Sekreterin gözetim ve denetimi
altında Genel Sekreterlik aracılığıyla yapılır.
Genel Sekreterlik parti örgütünün başvurma, haberleşme ve
genel evrakının muhafaza edildiği birimdir. Genel Sekreter,
gelen evrakı bekletmeden ilgili genel başkan yardımcısına
ulaştırır. Genel Sekreter, partinin üye genel kütüğünün
53
tutulmasını ve parti arşivinin düzenlenmesini sağlar. (26.02.2012
tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde-40
Merkez Yönetim Kurulu, en üst yönetim organıdır.
Merkez Yönetim Kurulu;
A. Kurultayın, Parti Meclisi’nin kararlarını uygular. Partinin
programını, ilkelerini, amaçlarını duyurmak, yaymak,
benimsetmek, Partiyi seçimlere hazır bulundurmak ve
seçimleri kazanarak iktidar olmak için her türlü girişimi
yapar, önlemleri ve kararları alır.
B. Parti örgütünü yönetir, çalışmaları yönlendirir, örgütle
sürekli iletişim ve işbirliği sağlar, örgütün sorunlarını çözer
ve örgütün yaptığı önerileri inceler, gerekenleri karara
bağlar. Parti örgütünün yasalara, Tüzük ve yönetmeliklere
uygun çalışmasını izler, denetler ve sağlar.
C. Partinin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve
Tüzüğe uygun bütün kararları alır. Partinin yasal davranış ve
uygulama içinde olmasına özen gösterir.
D. Kurultayı, olağan veya olağanüstü toplantıları yasalara ve
Tüzüğe uygun şekilde hazırlar, gününü, gündemini, yerini
belirler. Parti Meclisi’nin oyuna sunar.
E. Parti Programı, kurultay kararları ve seçim bildirgesi
çerçevesinde Partinin politikasını, stratejisini ve seçim
bildirgelerini hazırlayıp Parti Meclisi’nin onayına sunar.
Bunların toplumda anlaşılıp benimsenmesi için gereken
çalışmayı yapar.
54
F. Partinin hükümetle, başka partilerle ilişkilerini düzenler ve
bu konuda gereken kararları alır.
G. Toplumsal amaçlı dernek ve kulüpler, demokratik kitle
örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve benzeri kuruluşlarla
ilişkileri düzenler.
H. Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetin programı ile ilgili
görüşlerini belirler, Parti Meclisi’ne sunar.
I. Başka partilerden gelen katılma, işbirliği veya birleşme
konularında belirlediği görüşlerini Parti Meclisi’ne sunar.
J. Araştırma, yayın, parti içi eğitim çalışmalarını düzenler
ve yürütür. Eğitim konularını saptar, eğitim konusunda
yararlanılacak bilgi, belge ve kaynakları hazırlar.
K. Çalışma raporunu hazırlar, Kurultaya sunulmak üzere Parti
Meclisi’nin onayına sunar. Kurultayda görüşülecek karar
tasarılarını ve önerilerini hazırlar, Parti Meclisi’ne sunar.
L. Yıllık bütçeyi hazırlar. Parti Meclisi’nin onayına sunar ve
uygular. Parti kesin hesabını hazırlayıp onay için Parti
Meclisi’ne sunar. Süresi içinde Genel Başkan adına Anayasa
Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na
gönderir.
M. Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalışmaları yürütür.
N. Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlayıp, Parti
Meclisi’ne sunar. Onaylandıktan sonra uygular, örgütte
uygulanmasını izler ve denetler.
55
O. Yasa ve Tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgüt birimi
görevlilerini görevlerinden alır, geçici kurullar atar, süresi
içinde olağanüstü kongrelerini yapmalarını sağlar.
Ö. Muhtarlık bölgesi çalışma grubu sorumluları ve temsilci
seçimlerinin, belde başkanı ve belde meclisi seçimlerinin,
ilçe ve il kongrelerinin belirlenen zamanda ve sürelerde
Tüzüğe ve yönetmeliğe uygun yapılmasını izler, denetler ve
sağlar. (13.02.2000 tarihli Kurultay kararıyla değişik)
P. Partinin amaçlarına uygun olarak, taşınır ve taşınmaz mal ile
taşıt araçları alır, kullanır, işletir veya satar. Taşınmaz malların
satışı için Parti Meclisi’nden yetki alır.
R. Partililerin, Tüzüğün dördüncü maddesindeki siyasal
yaşam anlayışı ve beşinci maddesindeki çalışma ilkeleri
çerçevesinde özveri ve hoşgörü içinde ülke ve toplum
yararına hizmet etmelerini izler, denetler ve sağlar.
S. Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemi alır, gelir
makbuzları bastırır, örgüte gönderir.
Ş. Disiplin cezalarının bağışlanması istemleri ile ilgili dosyaları
hazırlar ve Parti Meclisi’nin onayına sunar.
T. Tüzüğün diğer maddelerinde Merkez Yönetim Kurulu’na
verilen görevleri yerine getirir ve gerekli kararları alır.
U. Merkez Yönetim Kurulu, belli konuların incelenmesinde,
izlenmesinde, bilimsel çalışmaların yürütülmesinde,
üyelerinden birini veya birkaçını görevlendirebilir, bu
amaçlarla komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlarda partili
TBMM üyelerini ve partilileri görevlendirebilir.
V. Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri ve yönetim
esasları yönetmelikle düzenlenir.
56
YAN KOLLAR, YAN KURULUŞLAR,
YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ, ÇALIŞMA GRUPLARI,
BİLİM, SANAT, KÜLTÜR VE YÖNETİM PLATFORMU
Madde-41
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da değişik madde)
Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak kaydıyla Avrupa
Birliği üyesi ülkeler ile İsviçre, Norveç, Rusya, ABD, Kanada,
Avustralya ve KKTC’de, Avrasya ve Kafkasya ülkelerinde
ve bu ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar nezdinde yurtdışı
temsilcilikleri kurulabilir.
Genel Merkezde, il, ilçe ve belde yönetim birimlerinde, Tüzüğe
uygun olarak oluşturulan çalışma grupları yanında, Genel
Başkanın önerisi ile Bilim, Sanat, Kültür ve Yönetim Platformu
kurulur.
Yan kolların, yan kuruluşların, yurtdışı temsilciliklerinin çalışma
gruplarının, Bilim, Sanat, Kültür ve Yönetim Platformunun
kuruluşları, amaçları, görevleri, çalışma yöntemleri, Genel
Merkezle ilişkileri ve denetimleri yönetmeliklerle düzenlenir.
KADIN KOLLARI İLE GENÇLİK KOLLARI
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen madde)
Madde-41a
İl, ilçe ve gerek görülen beldelerde partili kadın üyelerden
“Kadın Kolları” ve partili gençlerden “Gençlik Kolları” kurulur.
Gençlik kollarına üye olmanın üst sınırı, otuz (30) yaştır (otuz
dahil).
Bu kollar iki yılda bir kongrelerini yaparlar.
57
Kadın kolları ve gençlik kolları, il, ilçe ve varsa belde başkanlarını,
saymanlarını, sekreterlerini ve eğitim sekreterlerini seçerler.
Kadın kolları genel başkanı ve gençlik kolları genel başkanı
ile bu yan kolların merkez yönetim kurulları kadın ve gençlik
kurultaylarında seçilir.
Her il ve ilçe, yıllık bütçesinden toplam en az %10 olmak
kaydıyla yeter miktarda payı, kadın kolları ve gençlik kolları
için ayırmak zorundadır. Genel Merkez de, kadın kolları genel
başkanlığına ve gençlik kolları genel başkanlığına, partinin yıllık
bütçesinden yeter miktarda pay ayırır. Bu paylar belirlenirken
ilgili kol yönetiminin görüşü alınır.
Kadın kollarının ve gençlik kollarının harcamaları, ilgili il ve ilçe
saymanı, genel merkezde ise idari ve mali işlerden sorumlu
genel başkan yardımcısı tarafından yapılır.
Kadın kolları ve gençlik kollarının amaçları, görevleri, seçim ve
çalışma yöntemleri ile Genel Merkezle ilişkileri ve denetimleri
yönetmelikle düzenlenir. Tüzüğün 43. maddesi hükümleri yan
kolların genel başkanları ve yöneticileri ile il ve ilçe başkanları ve
yöneticileri açısından da uygulanır.
GÖREVİN BOŞALMASI
Madde-42
Parti örgütünde bir görevlinin kendi isteği ile görevinden
ayrılması ya da değişik nedenlerle görevin boşalması
durumunda yeni görevli aşağıdaki biçimde belirlenir:
A. Genel Başkanlık boşaldığında, Parti Meclisi yeni Genel Başkanı
seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır.
58
Bu süre içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisi’nde
belirlenen Genel Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.
B. Parti Meclisi’nde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle ile
doldurulur. Parti Meclisi’ne bütün yedek üyeler çağrıldıktan
sonra, üye sayısı üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) altına
düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel
Başkan kırk beş (45) gün içinde Kurultayı toplantıya çağırır.
(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
C. İl ve ilçe başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar
görev yapmak üzere yenisi, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri
veya partililer arasından, il ve ilçe yönetim kurulunun üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla ve geciktirilmeden seçilir.
(21.02.2008 tarihli 14. Olağanüstü Kurultay’da C bendi kaldırıldığından,
26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da bentler teselsül edecek
şekilde yeniden düzenlenmiştir.)
D. İl ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olduğunda,
yedekleri ile doldurulur. Bütün yedeklerin çağrılmasından
sonra kurul üyelerinin sayısı, üye tamsayısının üçte ikisinin
(2/3) altına inerse ya da asıl üyeliklerde aynı gün içinde yarıdan
fazla boşalma olursa, Başkan ve Kurul, yedekleriyle birlikte
düşmüş olur. Bu hallerde Merkez Yönetim Kurulu, 44. madde
uyarınca olağanüstü kongre yapmak üzere geçici kurul
atar. (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
Ancak; düşme tarihinde, herhangi bir seçim ya da referandum
tarihine 6 ay veya daha az bir zaman kaldığı takdirde Merkez
Yönetim Kurulu doğrudan ya da il yönetim kurulunu
görevlendirerek gecikmeden yeni bir yönetim kurulu
oluşturur. Bu durumda cinsiyet ve gençlik kotası uygulanır.
(5-6 Eylül 2014 tarihli 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
59
Tüzüğün 29. Maddesinin 9. Fıkrası ile 33. maddesinin 9.
Fıkrasında düzenlenen düşme hallerinde de yukarıdaki
fıkra uyarınca görevlendirme yapılır. (5-6 Eylül 2014 tarihli 18.
Olağanüstü Kurultay kararıyla değişik)
E. Beldelerde ve muhtarlık bölgesinde meydana gelen görev
boşluklarının doldurulması ile ilgili hususlar yönetmelikle
düzenlenir.

Vişne Haber Ajansı

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları