loading
close
SON DAKİKALAR

Kasım ayı meclisi karara bağlandı

Kasım ayı meclisi karara bağlandı
Tarih: 09.11.2011 - 15:04
Kategori: Özel Haberler

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu’nda görüşülen gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 04 Kasım 2011 Cuma Günü saat 14.30’da Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Görüşülen 7 gündem maddesinin tamamı oy birliğiyle karara bağlandı.

-Gündemin 1. Maddesi olan Belediyemiz 2011 yılı bütçesine ek ödenek konulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda ilçemiz Ortaköy Meydan düzenlemesi içerisinde kalan taşınmazların satın alınması ile ilgili 07.10.2011 tarih ve 104 nolu karara istinaden 2011 yılı bütçemizde kamulaştırma ekonomik kodunda yeterli ödenek olmadığından 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ek ödenekler adı altındaki 37. maddesine istinaden projeyi gerçekleştirebilmek için 05.09.2011 tarih ve 89 nolu karar ile bankadan çekilen kredinin 1.000.000,00 TL sının finansman olarak kullanılması hususunun oy birliği ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündemin ilk maddesi oy birliğiyle meclisten geçti.

-Silivri, Yeni Mahalle, 80 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notunun görüşüldüğü 2. Gündem maddesinin İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri- 80 Ada Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu ilavesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” 2. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-3.gündem maddesinde görüşülen Silivri, 20M-IV pafta, 123 ada 3, 28, 29 parsellerin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 20M-IV pafta, 123 ada, 3, 28 ve 29 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi ile 123 ada, 3 parsel, kısmen Bitişik Yapı Nizamında ve 10x20 m. ebatlarında 5 Kat Konut Alanı ve kısmen Yol Alanı; 123 ada, 28 ve 29 parseller ise, kısmen 10x20 m. ebatlarında 5 Kat Konut Alanı ve kısmen Yol Alanı olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinde yer alan Plan Notları aşağıdaki gibidir:

1.Plan onay sınırı Silivri / Alibey Mahallesi, 20M-IVb pafta, 3-28 ve 29 parselleri kapsamaktadır.

2.Açıklanmayan hususlarda mer’i plan ve yönetmelik hükümleri geçerlidir şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi, Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup; 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince onaylanması ve onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.” Gündemin 3. Maddesi de oy birliği ile meclisten geçti.

-Gündemin 4. Maddesi olan Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, 91 parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyonu görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri İlçesi, Büyükçavuşlu Mahallesi, 2 Pafta 91 parsel nolu taşınmaz; 06.02.1997 tarihinde eski Büyükçavuşlu Belediyesi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen E:0,50 Hmax: 6,50 küçük sanayi alanı, kısmen TAKS:0,25 KAKS:0,50 ayrık nizam 2 kat konut alanı, kısmen yeşil alan ve kısmen 10 metre genişliğinde yol olarak planlanmıştır. 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı ile Silivri İlçesi, Büyükçavuşlu Mahallesi, 2 Pafta 91 parsel nolu taşınmazda; eski Büyükçavuşlu Belediyesi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 91 parselin 1.499,00 m²’lik kısmı 285 sayılı ada içinde kalmaktadır. Planda bu adanın fonksiyonu küçük sanayi alanıdır ve E:0,50’dir. 191 sayılı adada kalan 821,00 m² kısmın fonksiyonu ise ayrık nizam 2 kat konut TAKS:0,25-KAKS:0,50’dir. Bu iki adada ve bu adaların doğusunda kalan 10 m. genişliğinde olan kuzey-güney istikametindeki imar yolu meri durumu korunmuştur. 285 ve 191 sayılı adaların arasından geçen doğu-batı istikametindeki 10m. genişliğindeki yol ile bu yolun güneyindeki 8m. genişliğindeki yeşil alan, plan sınırının olduğu noktada güzergah parsel minimum parsel derinliğini sağlayacak şekilde güneye istikametinde kaydırılmıştır. Ayrıca bu yol ile güneyden geçen 10m. taşıt yolunu bağlayan, kuzey-güney istikametinde 7m. genişliğinde yeni bir yol önerilmiştir. Konut fonksiyonundaki yapı adalarında yapılaşma koşulları ayrık nizam 2 kat konut TAKS:0,25-KAKS:0,50 olarak önerilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında; “1-Plan onama sınırı; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Büyükçavuşlu Mahallesi’nde 2 Pafta, 91 numaralı parsel sınırıdır. 2- İlgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. 3- Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 4- Açıklanmayan hususlarda 30.08.1990 tarihinde onaylanan ve 06.09.1997 tarih 3 sayılı belediye meclis kararı ile kısmen revize edilen Büyükçavuşlu 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile İstanbul imar yönetmeliği geçerlidir.” şeklindeki 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” 4. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Silivri Şubesi Başkanlığına yer tahsisinin görüşüldüğü 5. Gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonlarının görüşlerinde şu ifadelere yer verildi; “Belediye Kanunu’nun 18 / e maddesinde; “taşınmaz tahsisine karar vermek Belediye Meclisi’nin yetkisindedir”, Belediye Kanunu’nun 75 / c maddesinde; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” yine Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinde de; “dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler” denmektedir. Buna istinaden; Silivri Belediye Meclisi’nin 02.11.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait, Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Mumhane Sokak, 21 ada, 26 parselde kayıtlı taşınmazın, 6 nolu bağımsız bölümünün, Belediyemiz ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Silivri Şube Başkanlığı ile karşılıklı imza altına aldıkları bir İşbirliği Protokolü kapsamında, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Silivri Şube Başkanlığı’na, 1 (bir) yıllığına tahsis edilmesi ve protokol konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündemin 5. Maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-6. Gündem maddesinde görüşülen Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Akçil Kardeşler Huzurevinin işletilmesi ile ilgili tutulan tespitin sonucu hazırlanan bilirkişi raporları ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonlarının görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Silivri Belediye Meclisi’nin 02.11.2011 tarihli toplantısında, İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilen, Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Akçil Kardeşler Huzurevinin işletilmesi ile ilgili yapılan tespitin sonucu hazırlanan bilirkişi raporları ile ilintili olarak Silivri Belediye Başkanlığı ile Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı arasındaki Sosyal Hizmet Projesine İlişkin Protokolün feshedilmesi gerekip gerekmediği hususunun görüşülüp karara bağlanması konusunun, mevcut durumun araştırılması ve yerinde incelenmesi yapılması amacıyla İmar ve Hukuk Komisyonunda kalması oy birliği ile uygun görülmüştür.” 6. Gündem maddesi de oy birliğiyle meclisten geçti.

-Gündemin 7. ve son gündem maddesi olan Mülkiyeti belediyemize ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 927 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın, ortak hizmet projesi kapsamında kendilerine verilmesi konusunun değerlendirilmek üzere Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın taleplerinin görüşülmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonları görüşünde şu ifadelere yer verildi; “Belediye Kanunu’nun 14/a maddesi uyarınca, meslek ve beceri kazandırma kurslarının düzenlenmesine ilişkin görevimiz bulunmaktadır. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 11. maddesinin (o) bendine göre, Meslek ve Sanatkârlar Odalarının “Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara mesleki eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri ve iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere mesleki yeterlik belgesi vermek; üyelerine mesleki konularda danışmanlık yapmak.” görevleri bulunmaktadır. Yine Belediye Yasasının 75/c maddesine göre Belediyeler, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Bu yasal düzenlemeler kapsamında ilçemiz gençlerine yönelik olarak meslek ve beceri kursları düzenlenmektedir. Bu kursların devamlılığının sağlanması verimliliğinin artırılması için Belediyemiz ile Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası -Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile ortak hizmet projesi kapsamında gerçekleştirilmesinde kamu menfaati bulunmaktadır. Bu nedenle ortak hizmet projesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülükleri hususunda protokol hazırlanmıştır.” Gündemin 7. ve son maddesi de oybirliğiyle meclisten geçti.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları