loading
close
Dolar: TL
Euro: TL
Sterlin: TL
SON DAKİKALAR

Uludağ alanı hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Uludağ alanı hakkında kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Tarih: 20.01.2023 - 09:51
Kategori: Gündem

Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanuna göre; Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek, Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek, Uludağ Alanı'nda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "ozon tabakasına kadar perişan ederek doğayı yaşanmaz hale getiren bir yağma kapitalizminin yaşandığını" söyleyerek, "Yağma kapitalizmi mantığıyla alan başkanlığı kuruluyor." dedi.

Uludağ'ın, alan başkanlığı kurularak korunamayacağını dile getiren Bülbül, "Başkanlığa ne kadar meraklıymışsınız. Alan başkanlığının bir başka adı da alan reisliği. Aslında her türlü yetkiye sahip bir tür derebeylik, bir tür beylerbeyliği." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, düzenlemeyle Uludağ'ın yok edilmeye çalışıldığını savundu.

Uludağ'daki 20 milyon metrekarenin, milli park olmaktan çıkarılmak istendiğini öne süren Kayışoğlu, "Uludağ'ı imara açmak istiyorsunuz sonra karşımıza çıkıp 'biz orayı koruyacağız, kollayacağız' diyorsunuz. 'Kentsel dönüşüm yapacağız' diyerek Bursa'nın ortasına ucubeyi hançer gibi sapladınız. Bu yüzden Uludağ'a yapacaklarınızı düşündükçe uykularımız kaçıyor. Uludağ'a geniş geniş yollar yapacaksınız, yine binlerce ağaç keseceksiniz, otoparklar, çok katlı oteller, villalar, 'lüks tuvaletler' yapacaksınız, beton dökeceksiniz. Uludağ'a lüks tuvalet yaparak oraya turist çekilmez." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "Uludağ'ı tek kişiye teslim etmiyoruz, devletin eline teslim ediyoruz." dedi.

Uludağ'ın, 70 yıl önceye göre dizayn edildiğini söyleyen Aydın, Uludağ'da otopark ve tuvalet sorunu olduğunu belirterek, "Derdimiz, Uludağ'ımızı Bursa'ya, Türkiye'ye yakışır şekilde dizayn etmek. Burayı sizler gelip gördüğünüzde 'iyi ki bu kanun çıktı' diyeceksiniz. Bu düzenleme, kesinlikle Uludağ'ın bundan sonra yaşanılabilirliğini çok daha iyi bir noktaya çekmek için." değerlendirmesini yaptı.

Uludağ'ı dünyadaki benzerlerine uygun hale getirmek istediklerini anlatan Aydın, "Gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmanın peşindeyiz, başka bir derdimiz yok. Bunu gerçekten anlamanızı istiyorum. 100 yıl önceki hayat ile şimdiki hayatı beraber götüremeyiz. Yolu, tuvaleti, otoparkı olmayan bir Uludağ'a kim gelmek ister? Uludağ Milli Parkı'na zarar vermiyoruz, milli parkın dışında olan, yalnızca oteller bölgesinde yapılan yapıların bugünün şartlarına uyarlanmasını ve hiçbir artış olmadan yalnızca günün şartlarına uygun bir hale getirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, kanun teklifiyle Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı'nda toplanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Uludağ Alanı'nda yapılacak tüm uygulamaların, Uludağ Alan Komisyonu kararına göre yürütüleceğini aktaran Vahapoğlu, "Uludağ Alanı'nda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak, Uludağ Alan Başkanlığının yetkisine bırakılıyor. Halen aktif olan ekonomik üretim tesisleri, Alan Komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar kapsamında korunacak ve faaliyetlerini sürdürebilecek." dedi.

Vahapoğlu, Uludağ'ın tüm sorunlarının çözümünün, çok başlı yönetim anlayışının neden olduğu sorunları bertaraf edecek, bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi zorunlu kıldığını kaydetti.

Bazı konuların siyaset üstü düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Vahapoğlu, "Uludağ gibi 90 yıllık bir turizm merkezinin, adına yakışır hale getirilebilmesinin yolları bulunmalı. Uludağ gibi bir imkan dururken Romanya, Rusya, İsviçre, Fransa, Avusturya gibi kayak turizminin yapıldığı ülkelere vatandaşlarımızın gitmesinin nedenleri araştırılmalı ve Uludağ, bu ülkelerdeki standartlara yükseltilecek yeni tedbirlerle donatılmalı." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Dolara, paraya yönelik ihtirasınız, iş makinelerinizin gücü, bizim doğayı koruma gücümüze yetmez. Vazgeçin bu sevdadan." dedi.

Düzenlemeyle Anayasa'nın birçok maddesini yok sayıldığını savunan Aydoğan, "Sizin alan başkanlığı dediğinizin ne olduğunu Kapadokya'da gördük. Peri bacalarının üzerinde iş makinelerini gezdirdiniz." ifadelerini kullandı.

Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ Alanı'nın, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin konular düzenleniyor.

Kanuna göre, Uludağ Alanı'na kontrollü girişin ve alanın güvenliğinin sağlanması esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığınca belirlenecek.

Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı'nda yapılacak uygulamalar, meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları ve Uludağ Alan Komisyonu kararlarına göre uygulanacak. Uludağ Alanı'nda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak.

Uludağ Alanı'nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maden Kanunu hükümlerince işletme ruhsatı almış alanlarda, Alan Komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülebilecek. Bunun dışında madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek.

Uludağ Alanı'ndaki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli veya bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.

Uludağ Alanı'nda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Uludağ Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak. Ancak bu taşınmazlardan turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Uludağ Alanı'nda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamayacak.

Uludağ Alanı'ndaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığınca destek ve işbirliği sağlanacak. Uludağ Alanı için özel yangın söndürme planı yapılacak ve uygulanacak.

Uludağ Alanı'nda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

Planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında ve işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordineli şekilde yürütülmesinde Uludağ Alan Başkanlığı yetkili olacak.

Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı'nda her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Komisyonu'nun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanı'nın oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilgili diğer idarelerce yeni plan onaylanamayacak.

Uludağ Alanı'nın doğal değerleri ile jeolojik, jeomorfolojik dokusunun, turizm potansiyelinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Uludağ Alanı'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı davranılması veya izin almaksızın turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması ve spor amaçlı organizasyon yapılması durumunda ise 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına aykırı yapılan inşai ve fiziki müdahalelerde İmar Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen idari para cezaları, Uludağ Alan Başkanlığınca uygulanacak.

Uludağ Alanı sınırları içinde Orman Kanunu, Çevre Kanunu ile Kara Avcılığı Kanunu'nda yasaklanan fiillerin işlenmesi halinde idari para cezaları iki misli artırılacak; izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlara yönelik cezalar yarı oranında artırılarak tatbik edilecek.

Uludağ Alanı'nın sınırları, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilecek.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, düzenlemenin kabul edilmesinin ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları