loading
close
SON DAKİKALAR

YSK seçim kararını açıkladı; 14 Mayıs 2023

YSK seçim kararını açıkladı; 14 Mayıs 2023
Tarih: 11.03.2023 - 00:42
Kategori: Gündem

YSK; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerini açıkladı.

K A R A R
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10.03.2023 tarihli yazıda;
"Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında
yayımlanmıştır.
Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü
yapılmasına karar verilmiştir.
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı 18’inci maddesinde; "Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle; birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma
tarihlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli Kurul kararının alınması hususu takdirlerinize arz olunur." denilmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında
yayımlanmıştır.
Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü
yapılmasına karar verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76’ncı maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler başlıklı" 18’inci maddesinde;

Aday olmak isteyen;
• Hakimler ve savcılar,
• Yüksek yargı organları mensupları,
• Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
• Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
• Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
• Belediye başkanları,
• Subaylar ile astsubaylar,
• Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
• Belediye meclisi üyeleri,
• İl genel meclisi üyeleri,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankalarıile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler hükmüne yer verilmiştir.

2839 sayılı Kanun'un 18’inci maddesinde; aday olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.
Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun'un 18’inci maddesi kapsamına giren yukarıda belirtilenlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- Milletvekili adayı olmak isteyen;

a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
ç) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
f) Belediye başkanları,
g) Subaylar ile astsubaylar,
ğ) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
h) Belediye meclisi üyeleri,
ı) İl genel meclisi üyeleri,
i) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilânına,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet
adresinde yayınlanmasına,
10.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/90
K A R A R
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10.03.2023 tarihli yazıda; "2709 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 116’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanının
seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile
Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.”
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun; “Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim
günü” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri
beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün yapılır.”
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçim dönemi, seçim döneminin
başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması” başlıklı 3’üncü maddesinin;
Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda
bir aynı günde yapılır.”
Dördüncü fıkrasında; “Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar
kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden
sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.” hükümleri yer almaktadır.
Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan
karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Yukarıda yer verilen Anayasal ve kanuni düzenlemeler uyarınca; seçim dönemi bitmeden
önce seçimin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı gereğince birlikte yapılacak olan
Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili genel seçiminin oy verme gününün
belirlenmesi hususunda gerekli Kurul kararı alınması takdirlerinize arz olunur." denilmiş
olmakla, konu incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın;
“Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlıklı 79’uncu maddesinin ikinci fıkrasında;
"Seçimlerin başlamasından bitimine kadar,seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili
bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili
bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul
etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir
mercie başvurulamaz.”
“Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi” başlıklı
116’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar
vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte
yapılır.”
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/90
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun;
“Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci
fıkrasında; Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçimi ile
birlikte aynı gün yapılır.”
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçim dönemi, seçim döneminin
başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması” başlıklı 3’üncü maddesinin;
Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda
bir aynı günde yapılır.”
Dördüncü fıkrasında; “Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar
kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden
sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.”
“Seçim sistemi ve uygulanması” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Genel
oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama
yapılır…”
hükümleri yer almaktadır.
Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan
karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Yukarıda açıklanan Anayasal ve kanuni düzenlemeler uyarınca Kurulumuz tarafından
yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasa’nın 79 ve 116, 2839 sayılı Kanun’un 6 ve 9 ile 6271
sayılı Kanun’un 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi
ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin (oy verme günü) 14 Mayıs 2023 Pazar günü,
Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü
olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç :
Yukarıda açıklanan gerekçelerle:
1- Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimini
sağlayabilmek için Anayasa’nın 79 ve 116, 2839 sayılı Kanun’un 6 ve 9 ile 6271 sayılı Kanun’un
3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi tarihinin (oy verme günü) 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı
Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü olarak belirlenmesine,
2- Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde
yayınlanmasına,
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/90
4- Karar örneğinin;
a) Cumhurbaşkanlığı Makamına,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
gönderilmesine,
10.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları