loading
close
SON DAKİKALAR

81 İl Valiliğine Orman Yangınları Genelgesi

81 İl Valiliğine Orman Yangınları Genelgesi
Tarih: 07.08.2020 - 23:54
Kategori: Gündem

Son günlerde çok sık yaşanan orman yangınları nedeniyle, İçişileri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 İl Valiliğine Orman Yangınları Genelgesi gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile gönderilen genelgede;

"Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın yangınlara karşı korunması amacıyla ilgi Genelgemizle,  mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Valiliklerimiz talimatlandırılmıştı.

Öte yandan, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu maddesinin 3 üncü paragrafında “Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.” hükmü ile Vali ve Kaymakamların orman yangınlarıyla mücadelede koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla gerekli talimatları vermekle görevli oldukları düzenlenmektedir.

Devlet ormanlarında yapılması yasak fiilleri düzenleyen Mezkur Kanunun 76 ncı maddesinin ilgili fıkralarında;“Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terketmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak” fiilleri sayılmakta, 110 uncu maddesinde de bu hükme aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunacağı belirtilmektedir.

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin“Mevsimin kurak gitmesi halinde yangın tehlikesinin fazla olduğu zamanlarda veya yangın olupta henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olması gibi fevkalade hallerde Orman İdaresince gösterilecek lüzum üzerine, mahallin en büyük mülki amiri muayyen bir müddet için ormanlara girilmesini men ve bu sahalardaki orman içi her türlü faaliyetin tatilini emredebilir.” hükmü ile Vali/Kaymakamlara yangın tehlikesinin arttığı dönemlerde ormanlara girilmesi belirli bir süreyle sınırlandırma yetkisi verilmektedir.
Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde; il ve ilçelerde Vali ve Kaymakamların başkanlığında orman işletme müdürü/bölge şefi, emniyet müdürü, jandarma komutanından müteşekkil “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun” kurulacağı, gerek duyulan hallerde diğer kurum ve kuruluşlardan da bu komisyona temsilci çağrılabileceği hususuna değinilmektedir.

Bu çerçevede ilgi Genelgemizde belirtilen hususlara ilave olarak;

1- Vali ve Kaymakamlarımızın başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun yukarıda sayılan üyelerin yanı sıra ilgili belediye ve il özel idaresi temsilcileri ile ihtiyaç duyulan diğer kurum ve kuruluş (meslek odaları vb.) temsilcilerinin katılımıyla toplanmasının sağlanması,

2- Bu Komisyon tarafından, il/ilçe sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dâhil) yerler için mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan yerlerin, Orman Kanununun 76 ncı maddesinin (d) bendi göz önünde bulundurularak en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar belirlenmesi ve haritalandırılması, Komisyonlarca bu yönde karar alınarak kamuoyuna ilan edilmesi,

3- Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının, Valilik ve Kaymakamlıklarca mutad vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması,

4- Orman Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi,

5-  Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmemesi,

6- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,

7- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi,

8- Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabileceği,

9- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması,

10- Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması,

11- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması, gerekmektedir.

Belirtilen tedbirlerin bizzat Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim." denildi.

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com - Dilfiraz Değerli

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları