loading
close
SON DAKİKALAR

50 Vekilden ''Siyasi Etik/Ahlak Yasa Teklifi''

50 Vekilden ''Siyasi Etik/Ahlak Yasa Teklifi''
Tarih: 12.02.2012 - 02:00
Kategori: Özel Haberler

AKP'nin Kirli Siyasetine Karşı CHP Meclis Grubuna “Siyasi Etik/Ahlak Yasa Teklifi” Önerimiz...

AKP'nin Engeli  Aşılmalı, “Siyasi Etik/Ahlak Yasası” Çıkartılmalı; “Nüfus Ticaretinin, Kamu İle Çıkar Çatışmasına Girilmesinin” Önü Alınmalı,  TBMM Bir Ayrıcalıklı Kişiler Kulübü Olmaktan Kurtarılmalıdır.
 
Bilindiği gibi, çağdaş siyasetin ve ileri demokrasilerin vazgeçilmez kuralını oluşturan “SİYASİ ETİK” ilkelerini ülkemizde de geçerli kılmaya yönelik çabalarımız, iktidar partilerinin karşı duruşları nedeniyle maalesef bugüne kadar amacına ulaşamadı.
 
Sayın Genel Başkan KILIÇDAROĞLU tarafından da iktidarımızın ilk ayında uygulamaya konulması hususunda kararlılığın GRUP Toplantısında kamuoyuna duyurulmuş olduğu bu konu da, CHP Grubunun ortak imzaları ile 23. Dönemin başında verilmiş olan “3069 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun” ile 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun” 5’inci, 9’uncu ve 3’üncü maddelerinde değişiklikler yapılması, “TBMM dışı faaliyet gelirlerinin beyanı” ve bu konularda uygulamanın izlenmesi ile görevli “TBMM Siyasi Etik Kurulu” kurulmasına ilişkin, “TBMM Siyasi Etik Yasası” adında Yasa Teklifimizin kopyası bilgileriniz için ekte sunulmuştur.
 
Saygılarımla;
 
50 CHP Milletvekili adına
Algan HACALOĞLU
19,20,22,23. Dönem İstanbul Milletvekili
 
SN. CHP MİLLETVEKİLLERİ
 
Ülkemizde halen yürürlükte olan çerçeve, ülkemizin temiz siyaset özlem ve ihtiyacının, siyaset dünyamızın ihtiyaç duyduğu çağdaş siyasi etik, ölçü ve kriterlerinin karşılanması açısından yetersiz kalmaktadır. Bu konuda ülkemizde mevcut yasal düzenlemeler, bu alanda dünyanın en kuralsız siyaset ortamlarından birini yaratmaktadır. Bu yapı içinde, sadece Kuzey Amerika ve Kıta Avrupası ülkeleri değil, birçok diğer ülkelerden de geri, istismara ve kamu kesimi ile çıkar çatışmasına açık bir yasama ortamı sürdürülmektedir.
 
BU DURUM DERHAL DEĞİŞTİRİLMELİ, ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN YENİ BİR “SİYASİ ETİK/AHLAK YASASI” DÜZENLEMESİ HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
 
Örneğin, 3069 sayılı yasada yer alan düzenlemenin, özellikle, milletvekilleri ve bakanların özel kurum ve kuruluşlarla iş ilişkisini kapsamamakta oluşu ve bu alanda bir denetimi öngörmeyişi, kamu kesimi ile çıkar çatışması sorununun sık sık gündeme gelmesine neden olmaktadır.
 
Keza, 3628 sayılı yasa ile öngörülen mal bildirimlerinde, bildirim kapsam alanının darlığı ve bu konuda saydamlığın öngörülmemiş olması, uygulamayı etkisiz kılmaktadır.
 
Oysa çağdaş demokrasilerde parlamento siyasi etiği konusunda,
Kamu ve toplum çıkarları ile çıkar çatışmasına girilmemesi,
Meclis görevi dışında görev kabul etme ve çalışma konusunda sınırlamalar,
Milletvekilliği dışında yapılan işlerin ve sağlanan kazançların yıllık olarak beyan edilmesi, bu beyanların kamuoyuna açıklanması,
Milletvekilliği maaşı dışında sağlanabilecek ek kazanca getirilen tavan değerler,
Verilen mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanması,
Milletvekillerinin kabul edebileceği hediyeler için ciddi düzeyde kısıtlamalar getirilmesi,
gibi düzenlemeler öngörülmekte, bu düzenlemelerin etkin işleyişi ve denetimi için parlamento içi kurumsal mekanizmalar işletilmektedir.
 
Bu konularda ki yasal eksikliğin giderilmesi, milletvekilleri ve bakanların mali, maddi ve ekonomik ilişkilerinde kamu yararının gözetilmesi, kamu ve toplum ile çıkar çatışmasına girilmemesini özendirecek siyasi etik kurallarının gelişmiş demokratik ülke standartları düzeyine hızla çıkartılması artık ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir.
 
Buna ilaveten, siyasi etik kuralları düzenlemesinin uygulanmasında etkinliği artırmak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak ve yasama dönemi süresince görev yapacak, bağımsızlığın ve tarafsızlığın esas olduğu TBMM Siyasi Etik Kurulu oluşturulması öngörülmüştür.  “SİYASİ ETİK KURULU”;
 
-  3069 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında” Kanun ve bu kanunda yapılması öngörülen değişikliklerden milletvekili ve bakanları ilgilendiren hususlara uyulması,
-  3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu kanunun  5’inci, 9’uncu ve 3’üncü maddelerinde bu yasayla yapılmakta olan değişikliklerden milletvekilleri ve bakanları ilgilendiren hususlara uyulması”,
-  Milletvekilleri ve bakanların “TBMM Dışı Faaliyetlerinden Kaynaklanan Gelirlerinin Beyanı”,
 
konuları ile sınırlı olmak üzere, “bakan ve milletvekillerinin bu alanlardaki davranış ve uygulamalarını izleme, inceleme ve değerlendirme” çalışmaları ile, yasama ve yürütme organının işlemlerinde şeffaflığa katkıda bulunurken, aynı zamanda, milletvekilleri ve bakanları olumsuz, yanlı ve haksız ithamlardan korumak suretiyle yasama işlevinin daha etkin ve saygın koşullar altında yerine getirilmesine de yardımcı olacaktır.
 
“3069 SAYILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER HAKKINDA KANUN” İLE “3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU”NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TBMM ETİK KOMİSYONUNUN KURULMASINA İLİŞKİN YASA
(SİYASİ AHLAK YASASI) TEKLİFİ
 
MADDE  1 :  AMAÇ  
 
Bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri ile ilgili olarak siyasi ahlak konusunda farklı kanunlarda yer alan kuralların, temiz siyaset ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesini amaçlamaktadır.
 
MADDE  2 : TBMM ÜYELİĞİ VEYA BAKANLAR KURULU ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER  
 
a.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri;
- Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda,
- Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda,
- Özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında,
görev almazlar, vekil olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler; temsilcilik, hakemlik, ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk veya müşavirlik yapamazlar.
 
b.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri;
- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda,
- Milletvekili olmaya engel oluşturan suçlarda,
- Zimmet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık, dolanlı iflas, kara para aklanması suçlarında,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankalar Kanunu ile yasaklanmış olan veya suç olarak belirlenen konularda,
açılmış olan davalarda veya soruşturmalarda, Devlet, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Merkez Bankası ile bankalar aleyhine vekil olamazlar.
 
c.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri;
- Yürütme organının teklif, inha, atama veya onanmasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler,
- Yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı olmadıkça kabul edemezler,
Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.
 
d.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri;
- TBMM üyesi olmaktan kaynaklanan konum ve yetkilerini kendilerine maddi çıkar, menfaat veya yarar sağlamak amacıyla kullanamazlar,
- Mesleklerini icrada, ferdi işletmelerini idarede milletvekilliği kimliklerini kullanamazlar.
 
e.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri;
- “Genel Yatırım ve İhracat Teşvikleri” uygulamaları dışında, Devletten herhangi bir türde özel teşvik, sübvansiyon veya maddi destek alan,
- Kamuya ait veya Kamu iştiraki olan bankalardan milletvekili brüt maaşının elli katından fazla miktarda kredi kullanmakta olan,
- Kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, bunlara bağlı işletmelere mal veya hizmet sunan, bu kurum, kuruluş veya işletmelerle kazanç sağlamaya yönelik taahhüt veya müteahhitlik ilişkisine giren,
firma, işletme veya şirketlerde yönetim kurulu üyeliği, genel yöneticilik, yöneticilik veya bu görevlere vekillik yapamazlar, ücret veya maddi çıkar karşılığı bu kurumlarda başka bir görev üstlenemezler.
f.- Türkiye Büyük Millet Meclis üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, bankalar, finans ve sigorta kurumları, menkul değer aracı kuruluşları veya bunların iştiraki olan işletme, kurum ve kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz herhangi bir görev üstlenemezler.
 
g.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri;
- Arazi alım satımı yapan veya toplu konut inşaatı işleri ile uğraşan firma veya şirketlerde, veya hisselerinin yüzde elliden fazlası bu kuruluşların kontrolünde olan firmalarla kazanç ve gelir karşılığı iş ilişkisi kuramazlar, bu tür kuruluşlarda görev kabul edemezler,
- Yapı kooperatiflerinde gelir veya menfaat karşılığı yöneticilik görevi üstlenemezler,
- Kamu kesimi ile hiçbir ölçü ve boyutta ihale ve taahhüt ilişkisine giremezler,
- Özelleştirme adı altında yapılan hiçbir kiralama ve satış işlemlerine taraf olamazlar.
 
h. - Başbakan ve bakanlar,
- Yukarıda belirtilen kısıtlamalar dışındaki gelir veya maddi kazanç amaçlı tüm işlerinin,
- Menkul değer portföylerinin ile bankalar ile finans kurumlarında sahip oldukları yatırım fonlarının,
- Kira veya kazanç sağlayan gayri menkullerinin,
yönetimlerini, görevleri süresince, kendilerinin birinci veya ikinci dereceden kan ve sıhri yakını olmayan kayyuma devrederler.
 
j. - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi seçilmeden önce veya dışarıdan bakan atanmadan evvel bu Kanunun hükümlerinin gereğini yerine getirmemiş veya yasaklanan herhangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan üyeler, mevcut durumlarını üç ay içinde bu Kanuna uygun hale getirirler.
 
MADDE  3 :   TBMM DIŞI FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN GELİRLERİN BEYANI    
 
a.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri;
- Üyelik maaş ve yolluğu ile emeklilik maaşı gelirleri,
- Tarımsal üretimden kaynaklanan gelirleri,
- Kira, faiz ve menkul değer gelirleri,
dışında kalan, sağlamış oldukları onursal ücret (toplantıya katılmak, konuşma yapmak ya da bir makale yayınlamak karşılığında alınan ücret) niteliğindeki kazançları dahil tüm gelirlerini, yaptıkları işin cinsini ve görevlerini, firmalarının ve iş yaptıkları kuruluşların ticari kimlik ve ünvanlarını, yıllık olarak, takip eden yılın ilk üç ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdürler.
 
b.- Bu bildirimler, TBMM Etik Kurulu tarafından, beyanların verilişini takip eden en geç iki ay içinde değerlendirilir. TBMM Başkanlığı, Siyasi Etik Kurulu’nun uygun görüşü ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyelerinin vermiş oldukları “TBMM Dışı Faaliyetlerinden Kaynaklanan Gelirlerle ilgili” bildirimleri, incelemeden sonra gerekçesiz olarak Resmi Gazete ile kamuoyuna açıklayabilir.”
 
MADDE  4 : MAL BİLDİRİMLERİNİN KONUSU
 
3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun” 5’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
“Bu kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;
a.- Tapuya kayıtlı veya kayıtsız veya zilliyedinde bulunan tüm taşınmaz malları ile devam etmekte olan veya tamamlanmış durumdaki yapı kooperatiflerine bağlı taşınmaz mallar üzerindeki hakları,
 
b.- Görevliye yapılan aylık net ödeme, ödeme yapılmayan görevliler için ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla, tutarındaki her bir kalem için ayrı olmak üzere,
- Yabancı veya Türk Lirası olarak nakit parası ile, bankalar veya diğer finans kurumlarında mevduata, yatırım fonuna veya repoya bağlı kaynakları,
- Yerli veya yabancı hisse senetleri ve özel tahvilleri ile devlet bono ve tahvilleri,
- İhtira beratı, alameti farika ve telif hakkı gibi diğer menkul malları,
- Hakları, kayıtlı veya kayıtsız alacakları ve bunların kaynakları,
- Kullanmakta olduğu krediler ile kayıtlı ve kayıtsız borçları ve bunların nedenleri,
 
c. Altın, mücevher, kıymetli taş, tablo, her çeşit koleksiyon, antika veya değerli eşyaları ile her çeşit karayolu, havayolu ve denizyolu taşıtları gibi diğer taşınır malları,
mal bildiriminin konusunu teşkil eder.”
 
MADDE  5 : MAL BİLDİRİMLERİNİN AÇIKLANABİLMESİ   
 
3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun” 9’uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir:
 
“Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyelerinin vermiş oldukları Mal Bildirimleri, TBMM Siyasi Etik Kurulunun uygun görüşü ile, gerekçesiz olarak, TBMM Başkanı tarafından Resmi Gazete ile kamuoyuna açıklanabilir.”
 
MADDE  6.: HEDİYE KISITLAMASI
 
3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun” 3’üncü maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
“a.- Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri;
- Milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişilerden, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücreti aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı,
- Yerli veya yabancı herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri bir aylık net asgari ücreti aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı,
doğrudan veya dolaylı olarak aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına (Milletvekilleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri için TBMM Başkanlığına) teslim etmek zorundadırlar.
Ancak yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine tabi değildir.
Milletvekilleri ve bakanlara gönderilecek her türlü hediye ve numune Siyasi Etik Komisyonunun izni olmadan dağıtılamaz. Ancak, kitap, kaset, CD gibi fikir ve sanat ürünleri bu hükmün ve bu maddenin kısıtlamalarının dışındadır.
Hediyelerin bedellerinin tesbiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.
 
b.- Benzeri şekilde, yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, görevleri gereği olmayan veya bağlı oldukları kurum yetkililerinin (Milletvekilleri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri için TBMM Başkanlığı) bilgisi dışındaki koşullarda, üçüncü dereceden kan ve sıhri hısımları olan özel kişiler ile bunların sahip oldukları tüzelkişi ve kuruluşlar dışındaki özel kişi veya tüzel kişi ve kuruluşlardan, aldıkları tarihteki değeri bir aylık net asgari ücreti aşan her türlü ulaştırma, tatil, konaklama, yemek veya seyahat olanağını bedelsiz veya hibe şeklinde sağlayamazlar.
 
Yurt içindeki resmi kuruluşlar ile meslek odaları, mesleki kuruluşlar, sendikalar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu yararına dernekler bu hükmün dışındadır.
Yurt dışında uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar ile platformlar ve Milli parlamentolar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla benzeri kuruluşlar bu hükmün dışındadır.
Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlilerinin bu tür hizmetleri almaları halinde, bu Kanunun uygulamasında, kendilerine sağlanmış olan hizmetin değeri tutarında haksız mal edinme sayılır.”
 
c.- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçişte menfaat sağlayamazlar. Maddi menfaat sağlayanlar hakkında, bu Kanunun uygulamasında, edinilmiş olan menfaat tutarında haksız mal edinme işlemi yapılır.
 
MADDE  7 : TBMM ETİK KOMİSYONUNUN KURULMASI
 
a.- TBMM Etik Komisyonu; siyasi parti gruplarının belirleyeceği iki misli sayıda aday arasından TBMM Başkanının seçeceği,
- TBMM’nde grubu olan parti sayısının üç veya daha az olması halinde her partiden 4’er,
- TBMM’nde grubu olan parti sayısının dört veya daha fazla olması halinde her partiden 2’şer,
milletvekilinden oluşur. TBMM iç ve dış komisyonlarında üyelik, Etik Komisyonu üyesi olmanın engelini oluşturmaz. Milletvekili olan eski TBMM başkanları, Komisyonun doğal üyeleridir.
b.- TBMM Komisyonlarında üyelik veya TBMM’nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun kapsamında üstlenilen görevler TBMM Etik Komisyonu üyeliğinin engelini oluşturmaz.
 
c.- Her hangi bir yasama döneminde hakkında Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığına usulüne uygun şekilde istemde bulunulmuş olanlar, TBMM Etik Komisyonu’nda görev yapamazlar. Görevleri sırasında haklarında Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin olarak TBMM Başkanlığına usulüne uygun şekilde istemde bulunulmuş olanların Etik Komisyonu üyeliği ise kendiliğinden düşer.
Üyeliği düşen veya kendiliğinden Komisyon üyeliğinden ayrılan veya bağlı oldukları TBMM grupları grup olma niteliğini kaybetmiş olan Etik Komisyonu üyelerinin yerine en geç bir ay içinde yenileri seçilir.
 
d.- TBMM Etik Komisyonu, her yasama dönemi başlangıcında TBMM Divanı’nın oluşumunu takip eden ilk bir ay içinde oluşturulur. Komisyonun görev süresi bir yasama dönemidir.
 
MADDE  8 : SİYASİ ETİK KOMİSYONUN YETKİLERİ
 
TBMM Siyasi Etik Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlardan bilgi istemek ve bilgi almak yetkisine sahiptir.
Komisyon gerekli gördüğünde konuyla ilgili uzmanların bilgisine başvurabilir, tüm bakanlıklar ve kamusal ve özel kuruluşlardan (Gelirler Genel Müdürlüğü ve bağlı vergi daireleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve bağlı daireleri, TC Merkez Bankası, Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kamu kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları dahil) konu ile doğrudan ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir.
 
MADDE  9 : SİYASİ ETİK KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
 
a.- Komisyon, çalışmalarını TBMM Başkan Vekillerinden birinin başkanlığında sürdürür. Başkan Vekilleri 6’şar aylık dönemlerle, dönüşümlü olarak bu görevi sürdürürler. TBMM Başkan Vekillerinin Komisyon görev sıraları kura ile belirlenir.
Komisyon, kendi içinden bir katip üye seçer. Katip üye iki yıllık bir dönem için seçilir ve raportörlük görevini üstlenir. Görev dönemini tamamlayan katip üye aynı göreve yeniden seçilebilir.
 
b.- Komisyon, görev alanına giren konularda araştırma yapmakla görevli bir araştırma kurulu oluşturur. Bu kurulda görev yapacak kişiler, Komisyon tarafından, kamu kurum ve kuruluşları personeli ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mensupları arasından tesbit edilir. Bu personel 2919 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre görevlendirilir.
 
c.- Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyon toplantıları gizlidir. Çalışmalar hakkında, TBMM Başkanlığı’na sunulan raporlar ve kararlar dışında hiçbir açıklama yapılamaz. Araştırma kurulu üyeleri Komisyonun gizlilik ilkeleri çerçevesinde görev yaparlar.
 
d.- Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da incelemelerde bulunabilir. Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve dışı görevlendirmelere ait giderler, Komisyonun kararı ve TBMM Başkanı’nın onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır.
 
e.- Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı üçer aylık periodik raporları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunar. Başkanlık raporlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirir.
 
f.- Komisyon, bu Kanun’da yer alan hükümlere veya kısıtlamalara aykırı hareket edildiğini tesbit etmesi halinde bunu bir raporla, en geç bir ay içinde Genel Kurula sunulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bildirir ve aykırı hareket eden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında Anayasa, kanun ve İçtüzük hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 
MADDE  10 : UYGULANACAK İÇTÜZÜK
Siyasi Etik Komisyonun çalışmalarında, bu kanunda açıklık olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komisyon için de geçerlidir.
 
 
MADDE  11 : DİĞER HUSUSLAR
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yapamayacakları işlere ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanunun, bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
 
MADDE  12 : YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ
 
MADDE  13 : YÜRÜRLÜK
 
Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Bakanlar Kurulu yürütür.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları