loading
close
SON DAKİKALAR

Benim başörtülü bacımı omuzlarına oturtmuşlar

Benim başörtülü bacımı omuzlarına oturtmuşlar
Tarih: 12.05.2014 - 10:55
Kategori: Kadın

Öğrenci şenliğindeki görüntüler tartışma başlattı

Düzce’deki şenliğe katılan AKP’li vekil Özdağ, “Başörtülü kızları utanarak izledim. Ahh değerler nerede” diye yazdı
Düzce Üni­ver­si­te­si tarafından ön­ce­ki gün dü­zen­le­nen 8. Ba­har Şen­li­ği, AKP Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Sel­çuk Öz­da­ğ’­ı rahatsız etti. Rock mü­zik gru­bu Ge­ce Yol­cu­la­rı­’nın sah­ne al­dı­ğı şen­lik­te, er­kek ar­ka­daş­la­rı­nın omuz­la­rı­na çı­kan genç kız­lar şar­kı­la­ra eş­lik et­ti. Bu gö­rün­tü­le­ri gö­ren AK­P’­li Öz­dağ, sos­yal pay­la­şım si­te­si twit­te­r’­da­ki he­sa­bın­dan ba­şör­tü­lü kız­la­rın er­kek­le­rin omuz­la­rın­da otur­ma­la­rın­dan şi­ka­yet et­ti. Öz­dağ, twit­te­r’­da şun­la­rı yaz­dı:

İşte Özdağ’ın o tweetleri

“Dün­kü Düz­ce Üni­ver­si­te­si­’nin ba­har şen­lik­le­rin­de ba­şör­tü­lü kız­la­rın er­kek­le­rin omuz­la­rın­da otur­ma­la­rı­nı uta­na­rak iz­le­dim. Ahh de­ğer­ler ne­re­de… İn­san ba­şı­nın ol­du­ğu yer­de de­ğil ak­lı­nın ol­du­ğu yer­de­dir, ak­lı­nı o nur­dan ör­tüy­le ör­ten­le­re ih­ti­ya­cı­mız var. Ni­ce ör­tün­müş var açıl­ma­ya aday, ni­ce açık var ka­pan­ma­ya nam­zet. İn­san ba­şı­nın ol­du­ğu yerde de­ğil ak­lı­nın ol­du­ğu yer­de­dir.”

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları